Genieten op zonovergoten Gordykster Merke

Gorredijk

De najaarseditie van de Gordykster Merke is zondag bijzonder geslaagd. Het was koud, maar het werd een zonovergoten dag. Kou is niet erg, zegt marktmeester Emiel de Vlas van de Stichting Marktbeheer. ,,Dêr kinst dy op klaaie. Foarrich jier waaide it sa hurd dat de merke net trochgean koe, oars hienen de kreamen de gracht yn waaid. Dan is it fuort oer, want sa’n merke kinst net op in oar tydstip ynhelje. No skynde it sintsje lekker en dan falt it wol wat ta mei de kjeld. It waar is no ien kear in risiko op de lêste snein fan oktober.’’ De Merke van zondag was de drukste die De Vlas de afgelopen vier jaar meemaakte als marktmeester. ,,Dat jout wol oan dat it wer hieltyd better wurdt. Der ha no echt tsientûzenen minsken west en dan is it gewoan kontinu lekker drok en gesellich. By de gracht lâns is it op guon plakken wol smel, mar it siet hast noait ticht.’’ Meer op onze site en pagina 3.