Smallingerland moet van rechter schade betalen aan Rudolf van der Berg

Drachten De gemeente Smallingerland moet Rudolf van der Berg de schade vergoeden die hij heeft geleden door de aanleg van de in- en uitrit van het Leerplein aan de Raai.

Dat heeft de rechter in Leeuwarden bepaald in een zaak die Van der Berg had aangespannen tegen de gemeente. Van der Berg, die aan de Raai tegenover csg Liudger een stoffeerderij heeft, ligt al enkele jaren in de clinch met de gemeente. Hij kreeg in 2010 zwart op wit dat er aan de Raai geen toegang zou komen voor leerlingen van en naar de scholen. Later kwam die inrit er wel, zonder dat Van der Berg daarin was gekend. 

Ombudsman

De Ombudsman beoordeelde twee jaar geleden het gedrag van de gemeente Smallingerland in deze kwestie als onbehoorlijk en onbetrouwbaar. De gemeente werd opgedragen met Van der Berg in gesprek te gaan om het vertrouwen weer te herstellen. Daarvoor waren wat Van der Berg betreft twee mogelijkheden: of de inrit ging dicht of hij zou een schadevergoeding krijgen en verhuizen. 

De inrit bleef, stelde de gemeente, dus wilde zij overleggen om te komen tot een billijke tegemoetkoming in de advocaatkosten. Dat overleg heeft niet geleid tot overeenstemming. Van der Berg is daarom naar de rechter gestapt. ,,Se ha my 10.000 euro bean, mar dat is my te min. Ik hie myn hûs ferboud en alles, omdat wy dêr wenje bliuwe soenen. Foar dat bedrach kin ik net ferhûzje. Der leit fierder noch net in fêst bedrach op tafel, dat moat noch útûnderhannele wurde.''

Niet onlogisch

De rechtbank is het met de Ombudsman eens dat de gemeente tijdens het proces van de planontwikkeling steken heeft laten vallen wat betreft de communicatie met Van der Berg. Het is niet onlogisch om te stellen dat de inrit er toch zou zijn gekomen, ook als er wel goed overleg was geweest, oordeelt de rechter, maar Van der Berg had mogen verwachten dat hij bij die besluitvorming zou worden betrokken. 

De rechter wijst daarom de vordering gedeeltelijk toe, voor zover Van der Berg nadeel heeft gehad van het feit dat hij te laat is geïnformeerd en niet is betrokken bij de planontwikkeling. Dergelijke nadeel, voor zover in geld uit te drukken, behoort de Gemeente te vergoeden, aldus het vonnis. Omdat beide partijen op onderdelen in het ongelijk zijn gesteld, moeten beiden voor dit proces hun eigen kosten dragen.

Overwinning

Van der Berg ziet de uitspraak als een overwinning. ,,Ik wol no wolris in kear fan de ellinde ôf wêze, mar it moat my fansels gjin jild kostje. Dus moatte wy no om tafel. Dat wurdt in soarte fan kohannel, ja. As ik akkoard gean dan stoppet dit ferhaal tsjin dy ynrit en dan sykje ik in oar plak. Krij ik myn rjocht net, dan prosedearje ik troch.''

Voor een eventueel vervolg bij de rechter heeft Van der Berg nog wel wat ijzers in het vuur, stelt hij. Zo heeft hij bij de Officier van Justitie al aangifte gedaan tegen de gemeente wegens machtsmisbruik en valsheid in geschrifte. ,,De fergunningsoanfraach foar dy brêge nei de Raai leit der no pas, mar dêr ha sy mei knoeid. Ik ha oeral bewiis fan en boppedat haw ik alles op bân stean. Fan it earste momint ôf haw ik alles opnaam en as it noadich is kin ik dat sa ynbringe.''

Overleg

Smallingerland is bereid opnieuw in overleg te gaan met Van der Berg, aldus de gemeente in een reactie: ,,De uitspraak van de rechter sluit aan bij de eerdere uitspraak van de ombudsman: de gemeente heeft onrechtmatig jegens Van der Berg gehandeld, voor zover het de communicatie betreft. Meneer Van der Berg kan er voor kiezen om hoger beroep in te stellen. In dat geval wachten wij dat hoger beroep af. Als meneer Van der Berg er voor kiest geen hoger beroep in te stellen gaan we in overleg om tot een schadevergoeding te komen.''

Tekst: Fokke Wester