Plan gebiedsontwikkeling Alde Feanen ter inzage

Earnewâld - Van 14 januari tot en met 25 februari 2019 ligt het plan voor de derde module van de herinrichting Alde Feanen ter inzage.

In dit plan staan maatregelen voor natuur, water, landbouw en recreatie beschreven. De gebiedscommissie van de Alde Feanen heeft in overleg met betrokkenen dit plan gemaakt. In zes verschillende gebieden zijn werken gepland.

Raamplan

Met dit derde planonderdeel werkt de gebiedscommissie aan veel doelen uit het raamplan van 2004. Bijvoorbeeld het verbeteren van de hooilanden, de kanoroute en de leefgebieden van bijzondere dieren als de noordse woelmuis, de otter en verschillende vogelsoorten. Vlakbij het bezoekerscentrum is in 2008 het Pettebosk afgerond. Dit is een natuureducatiebos met petgaten en droge stroken. Educatie, recreatie en natuur komen hier samen. Daarna is er in het gebied nog zo'n 400 hectare natuur ingericht voor Natuurnetwerk Nederland. Dat was klaar in 2014. Ook zijn toen de vaarroutes voor de kleine recreatievaart uitgebreid en zijn wandelpaden opgeknapt.

Voorzitter gebiedscommissie Aaltje Rispens: ,,Naast de werken in het natuurgebied zullen we ook bij de zandwinplas Panhuyspoel aan de slag met het aanleggen van een strandje, vissteiger, wandelroute en rietoevers. Met deze maatregelen genieten mensen en dieren straks nog meer van dit unieke gebied.’’ De verwachting is dat de werkzaamheden in de zomerpolders Wyldlannen, Laban en polder Grondsma na de zomer van start zullen gaan.

Informatiebijeenkomst

Op 24 januari houdt de gebiedscommissie van 17.00 tot 21.00 uur een informatiebijeenkomst in hotel restaurant Princenhof in Earnewâld. Deze bijeenkomst voor belangstellenden en belanghebbenden bestaat uit een inloop van 17.00 tot 19.30 uur en van 20.00 tot 21.00 uur. Van 19.30 tot 20.00 uur is er een algemene presentatie over het project. Tot en met 25 februari kunnen belanghebbenden hun mening geven door een zienswijze in te dienen.

De gebiedscommissie Alde Feanen werkt in opdracht van provincie Fryslân aan de herinrichting van de Alde Feanen. In de commissie zitten vertegenwoordigers van de Friese Milieufederatie, Wetterskip Fryslân, LTO, provincie Fryslân en de gemeenten Tytsjerksteradiel, Smallingerland en Leeuwarden. Samen met de streek maakt de commissie plannen voor de Alde Feanen.

Meer informatie is te vinden op de interactieve kaart op www.fryslan.frl/gebiedsontwikkeling.