Extra Odensehuis en nieuw sociaal ontmoetingspunt in Burgum

Burgum - Tytsjerksteradiel wil zich maximaal inzetten voor preventie in het sociaal domein. Ontmoeting, meedoen en het gevoel ergens bij te horen, dragen eraan bij dat mensen zo lang en zo goed mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.

Vanuit deze ambitie krijgt het inloopcentrum voor dementie, het Odensehuis Burgum, als pilot een vervolg in 2019 en wordt er door KEaRN Welzijn en AanZet een sociaal ontmoetingspunt voor inwoners opgericht. Wethouder Andries Bouwman: ,,Ontmoeten is de basis voor preventie. Juist bij kwetsbare mensen is het leren kennen van nieuwe mensen en zorgverleners belangrijk om eenzaamheid en isolement tegen te gaan en te voorkomen dat zwaardere zorg nodig is.’’

Odensehuis

Het Odensehuis in Burgum krijgt komend jaar een vervolg en wordt toegankelijker gemaakt. Naast de huidige locatie in verpleeg- en verzorgingshuis Berchhiem wordt er ook een ruimte in MFC Glinstra State in Burgum in gebruik genomen. Bouwman: ,,Gezien de positieve reacties, het toegenomen aantal bezoekers, de groeiende behoefte en de mooie resultaten uit het onderzoek van de Tao of Care naar de Friese Odensehuizen, willen we het Odensehuis komend jaar voortzetten en verder ontwikkelen. Het is belangrijk dat het Odensehuis voor iedereen die met dementie te maken heeft bereikbaar is.”

In 2019 blijft het Odensehuis in Berchhiem op dinsdag open en gaat het Odensehuis in Glinstra State op woensdag open. Gastheer Niels Nijdam heet ook in Glinstra State de bezoekers straks welkom. Het Odensehuis is een inloopcentrum voor iedereen die met dementie te maken heeft: mensen met (beginnende) dementie, hun mantelzorgers, familie en andere naasten, iedereen is welkom. Er is ruimte voor ontmoeting, betrokkenheid, activiteiten en advies. Het Odensehuis is een veilige plek, naast mensen hun eigen woonomgeving, waar ze zich ‘thuis’ kunnen voelen. Het draagt eraan bij dat mensen met (beginnende) dementie zo lang en zo goed mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. De Kwadrant Groep, Tao of Care en de gemeente Tytsjerksteradiel zijn initiatienemers voor dit project.

Ontmoetingspunt

KEaRN Welzijn en AanZet zijn momenteel bezig met het realiseren van een sociaal ontmoetingspunt in Burgum. Het ontmoetingspunt is bedoeld voor alle inwoners in de gemeente Tytsjerksteradiel, specifiek gericht op inwoners met een psychische, emotionele en/of psychosociale kwetsbaarheid. Bouwman: ,,Hiermee willen we inspelen op de toenemende verantwoordelijkheid van de gemeente voor de maatschappelijke opvang en beschermd wonen in de komende jaren. Een sociaal ontmoetingspunt draagt eraan bij dat kwetsbare inwoners in de eigen woonomgeving ondersteund kunnen worden en dat opname in een opvang- of beschermd wonen-locatie zoveel mogelijk voorkomen kan worden.’’

Er wordt gezocht naar een geschikte ruimte voor het ontmoetingspunt op een centraal en laagdrempelig gelegen locatie, waarschijnlijk in Glinstra State.