Tytsjerksteradiel legt verantwoordelijkheid gaswinning bij het Rijk

Burgum - Het college van B&W van tytsjerksteradiel geeft de Minister van Economische Zaken en Klimaat een negatief advies over het gewijzigde winningsplan Leeuwarden-Nijega.

Het winningsplan van Vermilion is opgesteld om voor een langere periode een grotere hoeveelheid gas te kunnen winnen uit het gasvoorkomen Leeuwarden-Nijega. Dit gasvoorkomen ligt deels in Tytsjerskteradiel, evenals een aantal putten waarmee het gas wordt gewonnen.

Overstap

De gemeente Tytsjerksteradiel richt zich op het ontwikkelen van beleid dat de overstap van fossiele brandstoffen naar volledig duurzame energiebronnen stimuleert. Alle inspanning zou dan ook gericht moeten zijn op het behalen van de klimaatdoelen en de energietransitie en niet op het winnen van extra aardgas, vindt het college.

Indien de Minister het advies van Tytsjerksteradiel niet kan overnemen, dan gaat de gemeente ervan uit dat de risico’s van het winningsplan juist zijn ingeschat, dat eventuele uitvoering van het winningsplan geen nadelige effecten op de (bebouwde) omgeving heeft en dat het ministerie dit ook bewaakt.

Bodemdaling beperkt

Daarbij gaat het onder meer over de te verwachten bodemdaling. De reeds opgetreden bodemdaling ten gevolge van het winningsplan Leeuwarden-Nijega is 6 cm. De prognose is dat de bodem nog 1 cm zal dalen. Volgens de deskundigen van onder andere TNO is de daling gering, gelijkmatig en geleidelijk en is geen schade te verwachten. Ook de kans op bodemtrilling of een beving is verwaarloosbaar.

Andere negatieve gevolgen voor het milieu zijn beperkt, omdat het gas wordt gewonnen door natuurlijke stroming. Er wordt geen injectie toegepast. Ook worden er geen andere stoffen in de ondergrond teruggebracht. Tijdens de normale productie wordt er niet afgefakkeld en afgeblazen. Het meegeproduceerde aardgascondensaat wordt in het gasbehandelingsstation aan de Stinswei bij Garyp verwerkt en het formatiewater wordt per vrachtauto afgevoerd.