Museum Dr8888 krijgt geen extra subsidie

Drachten - De gemeente Smallingerland stopt definitief met de extra subsidie aan Museum Dr8888. Het museum kan daardoor de exploitatie van het Van Doesburg Rinsemahuis niet op zich nemen.

Museum DR8888 kreeg vanaf 2014 een extra projectsubsidie van 60.000 euro per jaar voor extra personeel. Daarmee konden knelpunten in de bezetting worden opgelost en projecten worden gedaan voor Culturele hoofdstad 2018. Daarbij is volgens het college duidelijk gesteld dat het om een tijdelijke bijdrage ging, voor een periode van vier jaar.

Culturele Hoofdstad

Volgens de gemeente is het extra geld niet langer meer nodig, nu het jaar van de Culturele Hoofdstad voorbij is. Daarmee vervallen ook de extra projecten. Het museum heeft volgens de gemeente zelf onvoldoende geld weten binnen te halen vanuit fondsen, sponsoring en andere partijen. ,,Ze leunt teveel alleen op de gemeente'', aldus het college.

Daarbij leeft het Museum volgens de gemeente boven haar stand. De verwachtingen ten aanzien van bijdragen van fondsen is te positief, waardoor de begrotingen niet realistisch zijn. Museum Dr8888 heeft met de extra subsidie de ambitie een internationale trekpleister te zijn. De gemeente zet hier vraagtekens bij en acht dit geen realistische ambitie voor dit museum.

Extra bijdrage

Vorig jaar juli heeft het Museum gevraagd om de extra subsidie te mogen houden. Voor de toekomst is 60.000 euro per jaar extra nodig voor personeelsbehoud en 50.000 euro voor de exploitatie van VDRH. Zonder die bijdrage zou het museum weer belanden in de situatie van voor 2013, met blijvende tekorten. Dat betekent dat ze geen grote tentoonstellingen meer kan organiseren, alleen kleine lokale tentoonstellingen en vaste opstellingen van de collectie. Het collectiebeheer wordt geminimaliseerd, net als de PR en communicatie. Daardoor zullen er minder bezoekers komen en zullen internationale fondsen minder financiële bijdragen leveren.

Ook de exploitatie van het nieuwe tweede museum, het Van Doesburg-Rinsemahuis in de Torenstraat, komt nu op losse schroeven te staan. Daar zou namelijk extra personeel voor moeten komen. Tot nu toe heeft de gemeente alleen geld gereserveerd om de vaste lasten van de St. VDRH te dekken. Voor de exploitatie zelf niet. Museum Dr8888 kan volgens directeur Paolo Martina onmogelijk de exploitatie voor haar rekening nemen zonder structurele subsidie van de gemeente.

Museum Dr8888 zit volgens Martina in een spagaat. ,,Aan de ene kant is verdere groei door de exploitatie VDRH niet mogelijk omdat het huidige personeelsbestand daar niet op toegerust is, aan de andere kant is groei nodig om financiële ruimte te scheppen voor behoud van het personeelsbestand. Het museum ziet geen mogelijkheden zelfstandig uit die spagaat te komen.''