B&W eens met Oudega: Zuivelfabriek mag plaatsmaken voor nieuwbouw

Drachten/Oudega - De voormalige zuivelfabriek van Oudega gaat plat. Er voor in de plaats komt nieuwbouw. Het college van B&W van Smallingerland heeft daartoe besloten.

Samen met de werkgroep Doarpsplein oan it Wetter uit het dorp heeft de gemeente de voor- en nadelen op een rijtje gezet en afgewogen. Daarbij was het kiezen tussen sloop met woningbouw, of renovatie van het voormalige fabrieksgebouw, dat later in gebruik was als dorpshuis It Miensker. De uitkomst hiervan was een voorkeur voor sloop met nieuwbouw. Het collegebesluit sluit hier op aan.

Geen monument

De voorkeur voor sloop met nieuwbouw is gebaseerd op een aantal argumenten. De zuivelfabriek is wel erfgoed, maar het is geen rijks-, provinciaal- of gemeentelijk monument. Vanwege de slechte staat van het pand wordt weinig waarde meer gehecht aan het behoud van de oude fabriek. Het dorp hoopt dat er met de sloop van de zuivelfabriek kansen ontstaan voor nieuwbouw dichter bij de haven.

Met dit besluit is in ieder geval een belangrijk obstakel voor verdere plannen van tafel, zegt Lútsen Wijma van de Werkgroep. De sloop zal volgens hem zonder meer zorgen voor weemoed en gevoelens van nostalgie in het dorp, maar echte bezwaren verwacht hij niet. ,,Dan hienen dy der al lang west. Wy ha eins noait militante lûden út it doarp heard. Sa’t it gebou der no by stiet, dêr fiele de minsken al net safolle emoasjes mear by.’’

Vleermuizen

Voordat de gemeente de fabriek daadwerkelijk kan laten slopen, moet er eerst onderzoek worden gedaan naar de vleermuizen die in de fabriek verblijven. Vleermuizen zijn beschermde dieren en aan het onderzoek zijn daarom strenge richtlijnen verbonden. Daarom kan dit onderzoek pas in oktober 2019 worden afgerond. ,,Wy sille sjen moatte hoe’t wy der foar soargje kinne dat dy bistjes op in ferantwurde manier ôfskie nimme kinne fan it gebou. Ik bin gjin deskundige, mar dêr binne wol mooglikheden foar. Ik ha yn elk gefal noch noait heard dat se om flearmûzen sa’n gebou stean litten hawwe.’’

Masterplan

De gemeente en de werkgroep gaan de komende tijd al vast samen een masterplan maken voor het opknappen van het hele havengebied. Daarin wordt ook onderzocht of er nieuwbouw dichter bij de haven kan komen. De parkeerplekken komen dan achter de bebouwing, uit het zicht van de haven. Om hier te kunnen bouwen is archeologisch onderzoek en bodemonderzoek noodzakelijk. Mochten die onderzoeken negatieve uitkomsten hebben voor het plan voor sloop en nieuwbouw, dan komen mogelijk andere scenario’s in beeld, waaronder nieuwbouw op de huidige plaats van de fabriek.

Architect Wijma heeft eerder voor de Werkgroep al schetsen voor het havengebied gemaakt. ,,Dan hast wat om sjen te litten en om oer te praten, mar no moatte der ek oare partijen by belutsen wurde. Wy moatte no as doarp besjen wat wy wolle.’’ In juli hield Wijma in een artikel in deze krant nog 2025 aan als streefdatum, maar nu de sloop zeker is kan het plan al veel eerder klaar zijn, hoopt hij. ,,Belangryk is dat wy no fris en nij begjinne kinne.’’

Lees ook: Oudega is al volop bezig met 2025