Provincie geeft subsidie voor snel internet

FRYSLAN - Projecten die gebruik gaan maken van het breedbandfonds, kunnen straks ook subsidie aanvragen voor de aansluiting van snel internet. De provincie Fryslân stelde op dinsdag 26 januari de subsidieregeling voor snel internet in Fryslân vast.

Aansluitkosten Het breedbandfonds gaat leningen verstrekken voor de financiering van initiatieven voor snel internet in de buitengebieden. Per aangesloten woning ontvangt de eindgebruiker een eenmalige aansluitsubsidie van maximaal € 500,- Hierdoor blijven de aansluitkosten voor de eindgebruiker binnen de perken. Het breedbandfonds gaat komende maand open, zodat de projectinitiatieven hun aanvraag in kunnen dienen. Gedeputeerde Sietske Poepjes: ,,Hjirmei dogge we wer in grutte stap yn ‘e realisaasje fan fluch ynternet foar eltsenien. We wolle no gau begjinne mei glêsfezel yn ‘e bûtengebieten fan Fryslân. De earste inisjativen brânt it al yn om oan ‘e gong te kinnen.'' Informatie over de regeling en de aanvraagformulieren is dan te vinden op www.fryslan.frl/snelinternet.