Lezing Pier Vellinga over de klimaat-akkoorden van Parijs

Drachten - ÂLD - Het Lânboukundich Wurkferbân van de Fryske Akademy en het Fries Landbouwmuseum houden vrijdag 26 februari vanaf 14.00 uur een lezing met als titel: Boeren na de klimaat-akkoorden van Parijs. De inleiding wordt verzorgd door prof. Pier Vellinga. 

De bijeenkomst wordt gehouden in het Fries Landbouwmuseum in Earnewâld en is om ongeveer 16.00 uur afgelopen. Nadien is er een nazit met drankje. Aanmelden voor de lezing kan via de website www.aanmelder.nl/lw061 Klimaatakkoord In december 2015 werd in Parijs een verregaand klimaatakkoord gesloten. Na 25 jaar politiek geharrewar is er internationale overeenstemming: de hoeveelheid broeikasgassen zoals CO-2 en methaangas (CH-4) moet radicaal naar beneden. Doel is de invloed van onze activiteiten op de gemiddelde wereldtemperatuur te beperken tot 1,5 maximaal 2 graden Celsius. Dat vraagt om grote ingrepen in de wijze waarop we energie opwekken en de wijze waarop we voedsel produceren. Voor energie is een oplossing in zicht: zonne-energie en windenenergie, in Nederland vooral ook wind op zee. Daarmee hebben we 60 tot 70 % van de broeikasgassen te pakken. De landbouw en voedselvoorziening draagt 20 tot 30 % bij. Voor deze sector zijn er nog vele vragen. Pier Vellinga Pier Vellinga, geboren in Nijland, is wetenschapper en hoogleraar met nationale en internationale bekendheid als deskundige op het gebied van klimaatverandering. In 1991 werd Vellinga benoemd tot hoogleraar met de leeropdracht Klimaatverandering en maatschappelijke implicaties bij het Instituut voor Milieuvraagstukken aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Daarnaast bekleedt Vellinga de leerstoel Aardsysteemkunde aan de Wageningen University in Wageningen. Op de foto Pier Vellinga. Foto: Bart de Gouw