Tafel van Jan Ketelaar is een blad op ‘smûk skaadzjend beamtegrien’

DRACHTEN - Het is voor Jan Ketelaar een beetje onwerkelijk: de laatste tijd maakt hij dingen die hij zelf niet meer kan kopen. In de Lawei staat nu het jongste voorbeeld: de tafel die hij ontwierp voor Pilat & Pilat. ,,Raar, hin?’’

Tekst en foto's Fokke Wester Meubelontwerper Gjalt Pilat uit Twijzelerheide nodigde Jan Ketelaar vorig jaar uit om een tafel voor hem te ontwerpen. Dat lijkt een simpele vraag, maar aan de basisvorm van een tafel, een plat vlak op een verhoging, valt na al die eeuwen natuurlijk niet meer zo veel te variëren. ,,Gjalt Pilat fûn myn byldtaal moai, myn oarspronklikheid en myn lef. Rudi Fuchs hat earder alris tsjin my sein: jouw werk is aangenaam brutaal. Dat is fijn, hear, om dat te hearren! Mar Gjalt sei: asto sa’n byld betinke kinst, dan kinst wierskynlik ek wol in moaie tafel betinke. Ik waard net hindere troch ienige kennis, ik hie noch noait in tafel ûntworpen. Mar Gjalt leaude deryn dat ik dat koe en doe bin ik der sels ek yn begûn te leauwen. Hy sei: stjoer mar in rekken foar de ûntwikkelingskosten en begjin mar.'' Takje gelast Toen Pilat op een gegeven moment een beeld kwam ophalen dat voor een expositie was gebruikt, liet Ketelaar hem een takje zien dat hij net had gelast. ,,Goh, sei er, wat moai. Soe dat net ûnder in tafel kinne? Dat idee is begûn te groeien en no stiet der in tafel mei smûk skaadzjend beamtegrien. It is echt hiel bysûnder, hear, as ik it sizze mei. It koelisselânskip is ferbylde yn dy tafel. Ast fan in ôfstân sjochst, dan binne dy poaten fjouwer groepkes beammen, ûnder in tafelblêd dat fan binnen iepen is. Ast der op ôfrinst, dan sjochst rjochte streekjes en is it krekt of sweeft it blêd, mar ast der omhinne rinst, dan sjochst ynienen: ferdomd, it binne beammen.’’ Jan Ketelaar is samen met Gjalt Pilat vorig jaar naar Bosnië gereden, waar Pilat & Pilat in een fabriek de eigen meubels laat maken. Daar gaf hij in acht dagen samen met de meubelmakers de definitieve vorm aan het prototype van de tafel, die een werkblad heeft van vijf bij twee meter. ,,Dêrnei ha se hielendal selsstannich model 001 makke en dy stiet no yn de Lawei.’’ Rustige stoelen De tafel gaat later naar de meubelvakbeurs in Zaanstad. Over stoelen is nog niet gesproken, maar volgens Ketelaar zouden er heel rustige stoelen bij moeten. Volgens Pilat moet een tafel echter op zichzelf kunnen staan, zoals dat vroeger ook in de adellijke huizen in Engeland het geval was. Daar stond de tafel als pronkstuk prominent midden in de kamer en stonden de stoelen tegen de wanden er omheen. Als mensen aan tafel gingen, dan werden de stoelen aangeschoven. Ketelaar zal de tafel niet zelf kunnen kopen, weet hij. ,,Hy is echt foar it hegere segment. Ik beskôgje it sels eins as in byld en dan falt dy priis noch wol mei. As ik nei Bûtenpost ryd, dan sjoch ik oeral dy tafel. Hy wurdt no yn searje makke en miskien wurde der wol twintich fan ferkocht, of hûndert. Miskien wurdt er noch wol twintich jier lang ferkocht. Dat fyn ik wol in moai idee.'' Jan Ketelaar richt zich de komende twee jaar volledig op het maken van het beeld Wachten op Hoog Water, dat een plek moet krijgen bij de geplande dijkdoorbraak bij Holwerd. Zie ook: Drachten is twee beelden van Jan Ketelaar rijker