Laan- en straatbomen in Opsterland vragen voortdurend aandacht

BEETSTERZWAAG - Geert van der Wier uit Siegerswoude is deze week met drie collega's van de afdeling Groen van de gemeente Opsterland bezig met het snoeien van de bomen in Beetsterzwaag. Het werk gaat het hele jaar door.

Tekst en foto's Fokke Wester Van der Wier wordt bijgestaan door Jan Kort, Jacob Hofman en Bauke Dorenbosch. Alle afgezaagde takken worden door Kort en Hofman weggesleept en in de versnipperaar verwerkt, terwijl Dorenbosch in de drukke Hoofdstraat het verkeer regelt. Geert van der Wier werkt al sinds 1981 bij de gemeente Opsterland, maar het werk is in principe het zelfde gebleven, zegt hij lachend. ,,Doe plante ik de beammen, no kap en snoei ik se.'' Belemmerje ,,Destiids wie De Haan oan it bewind en dy hat allinnich mar plante. Hoe mear beammen, hoe moaier. Ik ha wolris sein: der komme fierstentefolle beammen en se steane te ticht op mekoar. In allinnichsteande beam kin hiel moai wêze, mar as se te ticht by mekoar steane, dan belemmerje se mekoar yn de groei. Boppedat steane in soad beammen ek fierstente ticht op de bebouwing. Mar goed, ik fertsjinje der noch altyd myn brea mei.'' Een gewone boom heeft geen snoei nodig, zegt Van der Wier, die redt zich wel. De zaag komt er alleen aan te pas als mensen een boom in een bepaalde vorm willen 'dwingen' of als ze er last van hebben. En dat geldt eigenlijk voor alle laan- en straatbomen. Soms worden bomen gekandelaberd, waarbij alleen de stam blijft staan. Bij andere bomen, zoals lindes, worden zij-armen als mooi beschouwd. Voor het verkeer zijn lage takken lastig, daarom worden die er gewoonlijk afgehaald, zodat er kale stammen ontstaan met hogere kruinen. Ook in de Hoofdstraat van Beetsterzwaag is snoei op zijn tijd nodig. Het verkeer mag geen last hebben van de hangende takken, daarom is het belangrijk om de kruin op hoogte te houden. Bovendien moet dood hout verwijderd worden, want schade door een vallende tak is voor rekening van de gemeente. ,,En ik ha de lêste tiid ek in protte kastanjes kapt, dy binne allegear siik.'' Halve kruin Van der Wier gaat bij het snoeien uit van zijn eigen kennis en gevoel, maar luistert ook naar omwonenden. Zo komt in de Hoofdstraat bewoner Fokke Fokkema naar buiten. Hij heeft veel belang bij de snoei, geeft hij aan, want de takken van de boom voor zijn huis hangen over zijn dak en dat bezorgt hem elk jaar weer het nodige werk. ,,Het kost me veel geld, dus wat mij betreft zaag je de halve kruin er af.'' Van der Wier begint van onderop de stam kaal te zagen, maar een halve kruin lijkt niet, vindt hij. ,,Meastal helje ik de bewenner der by om sjen te litten hoe't it wurde sil. Dan binne se it faak wol mei my iens dat it gjin gesicht is. Boppedat stiet hjir noch in beam njonken, dan moatst se ek in bytsje gelyk hâlde.'' Het lijkt er op dat deze periode het beste is voor boomkap en -snoei. Overal in de gemeente liggen dan ook boomwallen plat. Van der Wier kapt en snoeit en zaagt echter het hele jaar door. ,,It is in fabeltsje dat it allinnich no kin, omdat it sap noch net streamt. Dat is net sa. It is wol praktysk, want fierder kin men dochs net folle yn de tún dwaan, mar beammen dy't yn blêd steane kinst likegoed snoeie.'' Twa akku's De Siegerswoudster reist voor zijn werk de hele gemeente door. Er is een beleidsplan waarin de werkzaamheden op schema staan, maar er wordt ook vaak gereageerd op wensen en klachten van burgers. ,,Ik ha sa stadichoan alle strjittebeammen fan de gemeente wol ûnder hannen hân.'' De bomenman gebruikt voor grote klussen een motorkettingzaag, maar beperkt zich in deze tijd meestal tot een lichter elektrisch exemplaar. ,,Dat is in stik handiger. En mei twa akku's kin ik de hiele dei trochwurkje.'' De beste investering die de gemeente heeft gedaan vindt hij echter de hoogwerker, waarmee hij makkelijk tot in de kruin van de bomen kan komen. Met een simpele joy-stick manoeuvreert hij zich in zijn bakje behendig tussen de takken door. ,,Dit ding hat himsels al lang en breed werom fertsjinne. Ik kin oeral by en as ik in tûke ôfseage ha lit ik my eefkes sakje, sadat ik him sûnder ûngelokken falle litte kin. Foaral yn sokke smelle strjitten hast samar de ruten stikken.''