Smallingerland kijkt opnieuw naar mogelijkheden voor een eigen Leerwerkbedrijf

DRACHTEN - De gemeente Smallingerland gaat bekijken of de oprichting van een eigen Leerwerkbedrijf nog altijd de beste mogelijkheden biedt om mensen weer aan het werk te krijgen. Het college onderzoekt de mogelijkheden en heeft daarover een brief gestuurd aan de raadsleden.

In het najaar heeft de gemeente een drietal bureaus gevraagd een voorstel te doen om verdiepend onderzoek uit te voeren op een eerder uitgevoerd onderzoek van Nautus naar de mogelijkheden van een eigen (gemeentelijk) leer-werkbedrijf. Met zo'n onderzoek wilde de gemeente de kosten van een eigen leerwerkbedrijf beter kunnen onderbouwen. De conclusie van het geselecteerde bureau was opmerkelijk: een verdiepend (financieel) onderzoek werd sterk afgeraden, omdat het onderzoek van Nautus achterhaald is. De situatie is namelijk inmiddels sterk veranderd. De invoering van de Participatiewet en de wijziging van de Wsw en van de Wajong hebben grote gevolgen voor de gemeente. Daarnaast zijn taken op het gebied van zorg en jeugd bij de gemeente ondergebracht. Transformatieagenda Inmiddels werkt Smallingerland aan een zogenoemde transformatieagenda, die moet leiden tot een integrale aanpak van de gemeente in het sociaal domein. In deze agenda worden de doelstellingen op de beleidsterreinen participatie, zorg en jeugd aan elkaar verbonden. Smallingerland streeft naar een samenhangend aanbod om inwoners te ondersteunen die dat nodig hebben om mee te kunnen doen in de maatschappij. ,,Dat kan door aan te sluiten bij het zelf oplossend vermogen van de samenleving. De inwoner, zijn behoeften, mogelijkheden en directe leefomgeving staan hierbij centraal en dat vraagt om veranderingen in organisaties, cultuur en manieren van werken van iedereen. Gemeenten moeten nu meer integraal beleid voeren op basis van de nieuwe verantwoordelijkheden en taken. Maatwerk is daarbij een belangrijk uitgangspunt'', aldus het college in de brief aan de raad. Meer mogelijkheden Re-integratie naar een betaalde baan is één van de instrumenten om dat te bereiken, maar er zijn meer mogelijkheden. In het sociaal domein wordt toegewerkt naar een overheid die ondersteuning en zorg biedt waar dat nodig is. Een eigen leerwerkbedrijf kan daarin eventueel een rol spelen, maar ook kan gebruik gemaakt worden van externe aanbieders. ,,De verdere uitwerking van de strategische ontwikkelrichting voor de uitvoering van de sociale werkvoorziening is ook één van de pijlers voor de keuze van de gemeente op welke wijze de re-integratietaak van de gemeente op grond van de Participatiewet uitgevoerd moet worden'', aldus het college. Begin april wordt verder gesproken en beslist over de transformatieagenda.