Opsterland wil geen uitbreiding van de boorlocatie bij Langezwaag

BEETSTERZWAAG - De gemeente Opsterland wil niet dat de boorlocatie bij Langezwaag uitgebreid wordt.

De gemeente heeft eind januari bezwaar gemaakt bij het ministerie van Economische Zaken, tegen de omgevingsvergunning die het Rijk op 10 december vorig jaar heeft verleend aan Vermilion Oil & Gas B.V. in Harlingen. Met de vergunning mag Vermilion bij Langezwaag de bestaande inrichting aan het Lange Ein uitbreiden met twee boorkelders voor exploratieboringen. Daarnaast geeft het Rijk toestemming voor de bouw van een hemelwaterput en het storten van de fundering voor toekomstige productiefaciliteiten. Maatschappelijke onrust Volgens Opsterland geeft de uitbreiding maatschappelijke onrust, vooral in een tijd van regelmatige berichten over aardschokken en de daarmee gepaard gaande schademeldingen in de provincie Groningen. Volgens het college plaatsen ook de inwoners van Opsterland kanttekeningen bij een vergroting van de productie van gas bij Langezwaag. ,,Gelet op deze onrust bij onze bewoners en de discussie die nog wordt gevoerd over de gevolgen van gaswinning, zien wij het uitvoeren van de voorgestelde bouwwerkzaamheden als voorbarig'', aldus de gemeente in een toelichting op haar bezwaar aan het Rijk. ,,Wij zijn van mening dat zolang de discussie nog gevoerd moet worden over de gevolgen van gaswinning geen medewerking verleend zou moeten worden aan de uitbreidingsplannen van Vermilion in Langezwaag.'' Adviesrecht De gemeente wijst het Ministerie op het wetsvoorstel voor het wijzigen van de Mijnbouwwet. Deze wetswijziging geeft meer aandacht aan veiligheid voor omwonenden bij de beoordeling van aanvragen voor een opsporings-, winnings-, en opslagvergunningen door de minister en geeft de lagere overheden een grotere rol bij het verlenen van deze vergunningen en instemmingen. In de nieuwe wet krijgen gemeenten adviesrecht bij het verlenen van nieuwe vergunningen voor het zoeken naar en winnen van gas. Opsterland voelt zich gesteund door Provinciale Staten van Fryslân, die eind januari een motie hebben aangenomen waarin zij oproepen om onder geen enkele voorwaarde nieuwe gasboringen in Friese bodem toe te staan en waar mogelijk te stoppen met bestaande boringen, omdat de risico’s groot en niet te overzien zijn. De provincie gaf in februari al een negatief advies over een proefboring door Vermilion op een locatie in Nij Beets.