Waterfront Drachten moet Oostelijke Poort naar de Friese meren worden

DRACHTEN - De gemeente Smallingerland werkt aan het afronden van de plannen voor Waterfront Drachten. Uiteindelijk moet Drachten daarmee de oostelijke poort naar de Friese Meren worden.

Voor de plannen ligt in totaal 21.5 miljoen euro klaar uit het potje voor de Investeringsagenda, geld dat door Rijk en Provincie beschikbaar is gesteld als compensatie voor het niet doorgaan van de Zuiderzeespoorlijn. Daarvan is 16,5 miljoen euro gereserveerd voor de Gebiedsontwikkeling Oudega aan het water, 4 miljoen euro voor Waterfront Drachten en 1 miljoen euro voor een langzaam-verkeers-verbinding tussen die twee. Westkant Het bedenken van plannen voor Waterfront Drachten, dat moet komen aan de westkant van de Piipbrêge, komt in een eindfase. Het college wil nog voor de zomer met een uitgewerkt plan bij de gemeenteraad komen, zodat de visie eind dit jaar definitief vastgesteld kan worden. Eerder al heeft de gemeente haar burgers gevraagd om met ideeën te komen. Op onderdelen moet de gemeente nu voorbereidingen treffen voor een nadere uitwerking van de visie, stelt het college, om daarmee het draagvlak bij belangrijke partijen te vergroten. Het college trekt daarvoor een bedrag van 40.000 euro uit, 15.000 euro voor het afronden van het visietraject en 25.000 euro voor aanvullend onderzoek. Daarnaast heeft Hanneke Schmeink Recreatie onlangs op verzoek van de gemeente het onderzoeksrapport naar watersportvoorzieningen in Smallingerland gepresenteerd. Onder meer op basis van interviews heeft ze een overzicht gemaakt van de huidige situatie en een lijst met wensen en behoeften in de toekomst. Dit rapport wordt door de gemeente ook gebruikt voor het opstellen van de Waterfrontvisie. Adviezen Het onderzoeksrapport 'Watersportvoorzieningen Smallingerland in beeld: inventarisatie en vooruitblik' biedt enkele interessante adviezen. Zo is volgens Schmeink de voorraad aanlegplaatsen van de Marrekrite voldoende voor de toekomst. Het is echter wenselijk om de aanlegplaatsen meer te spreiden, vooral in de richting van de omgeving Oudega en Drachten. Nieuwe aanlegplaatsen zouden bovendien een walverbinding moeten krijgen, zodat mensen vanaf de boot ook gebruik kunnen maken van fiets- en wandelpaden. Inclusief de plannen langs de Drachtstervaart, bij Oudega en Opeinde zijn er op dit moment in en rond Drachten circa 2400 ligplaatsen in diverse havens, ligoevers en schiphuizen. Dat is voldoende voor vaste ligplaatshouders en passanten met diverse scheepstypen en -maten. Trends De watersport heeft de komende jaren te maken met enkele trends. Zo gaat het steeds meer van bezit naar gebruik. Dat betekent dat mensen minder snel een boot kopen, maar eerder geneigd zijn om te gaan huren of samen met anderen een boot delen. Dat zal leiden tot een afname van het aantal pleziervaartuigen. Daarnaast is er vanwege de vergrijzing sprake van een overstap van zeil- naar motorboot en sloep. Dat betekent ook dat de boten groter worden, al blijft in Smallingerland de groep boten van 8 tot 10 meter het grootst, stelt het rapport. ,,Biedt ruimte voor verhuur van zowel kleinere sloepen als grotere recreatievaartuigen'', luidt het advies. Daarnaast verandert de jachthaven van parkeerplek naar verblijfsplek. De zogenoemde Campeervaarder wil niet alleen varen, maar ook wat zien en doen. Het rapport signaleert ook een toenemende interesse in boardsporten, surfen en SUP'en (Stand Up Paddle). Er is daarom behoefte aan meer vaarwater buiten de bestaande vaargeulen. Verblijfsplek Volgens de onderzoekster heeft de gemeente onvoldoende aantrekkelijk aanlegmogelijkheden voor passanten. Zij adviseert Smallingerland om bij de aanleg van passantenhavens in te spelen op de trend dat havens steeds meer een verblijfsplek worden voor zowel water- als landrecreanten. Daarbij geldt dat een verbetering van voorzieningen als water, electra en dergelijke niet genoeg is. Uiteraard moeten gemeentelijke havens beschikken over goede elektriciteit en sanitair en vuilwatervoorzieningen, maar ook Wifi en informatieborden om de passant te verleiden het achterland te verkennen zijn zeer wenselijk. Er is een koppeling nodig met horeca, winkels, fiets- en wandelroutes. Goedkope ligplaatsen Daarnaast blijft er behoefte aan eenvoudige goedkope ligplaatsen, eenvoudige in- en uitstapmogelijkheden voor kanoërs en roeiers en een eenvoudige inlaatplaats voor kleine (zeil-)boten en handtrailers, zegt de onderzoeker. Daarnaast zjn er ook nog enkele concrete tips aan de gemeente. Zo moet bij de vervanging van de steigers in het Smeliester Sân beter rekening worden gehouden met jeugdzeilers, want die maken nu al intensief gebruik van deze steigers. Daarnaast moeten er meer plaatsen komen waar mensen in het buitenwater kunnen zwemmen. Het rapport noemt als mogelijkheden daarvoor Oudega aan het Water en Waterfront Drachten. Ook is er vanuit de sportvisserij behoefte aan vissteigers bij de vijvers in Drachten.