Opsterland gaat bermen toch weer maaien

BEETSTERZWAAG - Opsterland pakt het onderhoud aan de bermen in de gemeente weer op. Niet-maaien leidde tot verloedering.

Vanwege bezuinigingen werden vorig jaar voor het eerst de bermen in het buitengebied niet meer gemaaid. Het slootmaaisel bleef vanaf dat moment in de bermen liggen, wat verruiging en verloedering tot gevolg had. Hierdoor wordt op termijn de watervoerende functie van de bermen steeds minder goed en blijft daardoor het regenwater steeds vaker en langer op de wegen staan. Boeren niet Een motie van de VVD, om met een voorstel te komen om het bermmaaien in de pilot ‘onderhoud bermsloten door boeren’ op te nemen is aangenomen. Een aantal boeren die aan de pilot deelnemen zijn hierover benaderd, maar er is geen interesse zolang er geen redelijke vergoeding tegenover staat. Voor dit jaar heeft gemeente Opsterland daarom besloten de bermen een tot twee keer te klepelen. Hierdoor wordt de verruiging met storingsplanten (distels, zuring, brandnetels) en houtige gewassen tegengegaan. Het onverzorgde beeld wordt dan ook teniet gedaan. Klepelmaaier Wethouder Wietze Kooistra: ,,Op dit moment zijn de bermen alleen in het jaar 2015 niet gemaaid. Daarom kan dit nog met de klepelmaaier worden uitgevoerd. Na een langere periode is het houtige gewas te dik om te klepelen. Dit moet dan apart verwijderd worden, waardoor het extra kosten met zich meebrengt.” Vanaf 2017 wil gemeente Opsterland de bermen in het buitengebied weer structureel in beheer nemen door te maaien en het berm- en slootmaaisel af te voeren. Hiervoor wordt een voorstel uitgewerkt, waarbij ook wordt gekeken naar mogelijkheden om het werk uit te besteden aan het zogenoemde sociaal domein.