Blaffende honden verpesten sfeer op Tsjerkebuorren Drachtstercompagnie

DRACHTSTERCOMPAGNIE - De gemeente Smallingerland treedt niet op tegen blaffende honden aan de Tsjerkebuorren in Drachtstercompagnie. Metingen hebben volgens het college aangetoond dat er geen overmatig geblaf is te horen.

De klacht over het blaffen van de honden is onderdeel van een al jaren spelend burenconflict op het woonerf aan de Tsjerkebuorren. Een van de bewoners diende bij de gemeente een verzoek in om op te treden tegen de overlast van blaffende honden bij zijn buren aan beide zijden, op de nummers 16 en 8. Het lawaai tast volgens hem zijn woongenot aan en gaat ten koste van zijn gezondheid. De ene buurman heeft drie honden (twee van hem zelf en een van zijn vriendin die er regelmatig is), die volgens de klager van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat blaffen. De andere heeft maar een hond, maar ook die blaft vaak. Bovendien reageren de honden op elkaar als ze buiten zijn. Logboek De klager heeft een logboek bijgehouden waaruit zou blijken dat het geblaf de hele dag doorging. Hij zou ook geluidsopnamen hebben gemaakt die die klacht bevestigen. De klacht wordt bevestigd door een buurvrouw, die stelt haar buurman niet te benijden. Verder is de overlast in mei 2014 geconstateerd door politieagenten, die proces-verbaal kwamen opmaken na klachten van de bewoner. Het verzoek om op te treden is vorig jaar juli door de gemeente afgewezen en tegen die afwijzing is in augustus weer bezwaar ingediend. Door problemen met de personele bezetting op het gemeentehuis is het besluit wat langer blijven liggen, maar uiteindelijk oordeelde het College van burgemeester en wethouders in maart van dit jaar dat het eerste verzoek terecht is afgewezen. Langdurige opnames De klachten over geluidsoverlast zijn volgens b&w voldoende onderzocht en er is geen overtreding geconstateerd. Er heeft twee jaar geleden al een buurtonderzoek plaatsgevonden en er zijn geluidsonderzoeken (3 langdurige opnames) uitgevoerd. Er is geen overmatig geblaf waargenomen. De gemeente blijft daarom bij haar eerste besluit om niet op te treden. Volgens de Algemene plaatselijke verordening Smallingerland moet iemand die een dier heeft er voor zorgen dat anderen daar geen last van ondervinden. Wat hinder precies is, is niet omschreven, dus moet dat per geval worden bekeken. Volgens het college is het houden van een hond als huisdier een normaal gebruik in onze maatschappij en honden blaffen nu eenmaal. Omwonenden zullen dan ook redelijkerwijs enige mate van hondengeblaf moeten dulden. Behalve klager heeft niemand van de overige omwonenden een klacht ingediend. Spanningen Aangezien dit conflict al geruime tijd duurt en de burenrelatie al erg verstoord is geraakt, is er niet voor gekozen om gedurende de bezwaarprocedure nog nadere geluidsmetingen te verrichten. Daarmee zouden de onderlinge spanningen alleen nog maar meer oplopen, vreest de gemeente. In een beroepsprocedure zou volgens Smallingerland aan de orde kunnen komen dat de geluidsmetingen niet recent genoeg zijn en dat het besluit daarom niet voldoende gemotiveerd is. De rechter zou de gemeente eventueel nog nieuw geluidsonderzoek kunnen opleggen. Voordat het bezwaar in behandeling is genomen, is mediation voorgesteld aan de drie buren. De bezwaarmaker wilde hier wel aan mee werken, maar de beide anderen niet. Op 1 december 2015 is tijdens een hoorzitting nogmaals bemiddeling aangeboden, maar dit bleek niet meer mogelijk. Partijen hebben niet meer voldoende vertrouwen in elkaar. Volgens een van de buren zou ook het televisieprogramma Bonje met de buren al zijn ingeschakeld, maar dat is volgens de klager niet waar. Uitgelokt Volgens de advocaat van de klager zijn de onderzoeken van de gemeente onvoldoende en de geluidsopnames die dat opleverde niet betrouwbaar en zeker niet representatief voor de daadwerkelijke situatie. De gemeente bestrijdt dat. Volgens een van hondenbezitters zou de klager zelf ook schuldig zijn aan het geblaf, omdat hij de dieren plaagt en daarmee ophitst. Volgens een van de buurvrouwen zijn er meerdere honden op de buurt, een klein woonerf, en is het lastig om vast te stellen welke honden blaffen. Ook zij stelt dat de klagende buurman de honden treitert en daarom het geblaf ook uitlokt. De klacht zorgt volgens haar in de hele buurt voor spanning en een onprettige sfeer.