Geen vergunningparkeren op De Oppers en De Zwaden

DRACHTEN - Er komt geen vergunningparkeren op De Oppers en De Zwaden. Het college heeft daartoe beslist na overleg met de bewoners.

Vanuit De Oppers en De Zwaden kwamen veel klachten bij de gemeente binnen over overlast door parkerende bezoekers voor het centrum. De gemeente stelde voor om in de beide straten aan de Raadhuispleinzijde van het centrum, vergunningparkeren in te stellen. Bij dat systeem krijgen alleen de bewoners een vergunning om in hun straat te parkeren. Op die manier kunnen de auto's van winkelend publiek of werknemers uit het centrum worden geweerd. Woonschil Een dergelijke zone is al toegepast in meer straten, de zogenoemde woonschil rondom het centrum. Aan de noordzijde gaat het om bijvoorbeeld HBS-straat en Vogelzang, aan de oostzijde om de Houtlaan en aan de westkant om de Van Blomstraat, Bruinsslotstraat en Houwenstraat. Bij een hoge parkeerdruk, of op verzoek van bewoners kan deze vergunninghouderszone uitgebreid worden. Voorwaarde daarbij is wel dat er meer dan voldoende draagvlak is onder de bewoners van het gebied. De invoering van het vergunninghoudersparkeren heeft namelijk een grote impact voor de directe aanwonenden, maar mogelijk ook voor de straten rondom. Het probleem van de langparkeerders verschuift namelijk naar de aanliggende straten die wat verder van het centrum liggen, zo is de ervaring. Tarieven Het draagvlak onder de bewoners onderzocht de gemeente door het houden van een enquête op alle adressen op De Oppers (met uitzondering van de appartementen van De Rispinge) en De Zwaden. In een begeleidende brief is ook uitgelegd wat de voor- en nadelen en kosten van vergunninghoudersparkeren zijn. Een vergunning kost namelijk wel geld. De tarieven per adres voor 2016 zijn voor een eerste vergunning 35,35 euro (tweede 70,30 euro en derde 105,50 euro) en een zelfde bedrag voor een bezoekerspas. De bewoners aan de zuidkant van het centrum hebben daar geen zin in, zo blijkt uit de enquête, die is beantwoord door 23 van de 34 aangeschreven adressen. Het draagvlak voor vergunningparkeren in De Oppers bedraagt slechts 33 procent en aan De Zwaden is dat nog minder, slechts 10 procent. Dat is bij lange na niet de 70 procent die de gemeente als voorwaarde stelt. Wel stelt een aantal tegen- en blancostemmers dat ze wel een vergunning willen hebben als die gratis is. Maatregelen De gemeente gaat nu zoeken naar andere mogelijkheden om de parkeersituatie op De Oppers en De Zwaden te verbeteren. Bij de evaluatie van het parkeerbeleid voor het centrum en de schil wordt opnieuw beoordeeld of de juiste doelgroep op de juiste plaats parkeert. Mogelijk resulteert dit in maatregelen om het parkeren in de woonwijken tegen te gaan.