Oerrock houdt vast aan principe 'Voor Elck Wat wils'

URETERP - Oerrock zal vast wel doorgroeien, maar dat is niet een doel op zich. ,,Fansels is it leuk om alle jierren grutter te wurden, mar as dat net mear kin, dan wolle wy noch altyd in leuk feest organisearje kinne'', zegt voorzitter Sietze Boonstra.

Tekst en foto's Fokke Wester De voorzitter van de Stichting Oerrock is bijzonder tevreden over Oerrock 2016. Vooral het prachtige zomerweer was daarbij van grote invloed. Nu Oerrock vanaf deze editie grotendeels een buitenfestival is geworden, is het weer een bepalende factor geworden. ,,It waar hat altyd wol syn ynfloed hân. Foarrich jier ha wy bygelyks in protte bier oerhâlden, omdat it sa kâld wie. Mar dat is wer rûm goedmakke troch de ferkeap fan bearenburch-kola.'' Drankomzet Duidelijk is dat het warme, zomerse weer de drankomzet de afgelopen drie dagen geen kwaad heeft gedaan. En dat is goed nieuws voor Oerrock. Want de eterij verpacht de organisatie, maar de drankverkoop houden ze in eigen hand. ,,Dat is sa stadichoan wol 40 persint fan ús ynkommen. Dy catering miskien mar 3. Mar ek dy 3 persint is in wolkomme oanfulling op us budget. Boppedat soargje sy ek foar in snackwein achter, yn it tintekamp foar de frijwilligers. Dy kinne fergees alles helje wat se ha wolle. Us frijwilligers binne ús hiel wat wurdich, want wy kinne der net sûnder.'' De groei van Oerrock is een hot item voor het bestuur. Momenteel onderzoekt de Veiligheidsregio Fryslân wat de capaciteit is van het festival op de huidige plaats, ook in verband met de verkeersafwikkeling en in geval van eventuele calamiteiten. Met een andere indeling van het terrein is de capaciteit al groter geworden, van 6000 naar 7500 bezoekers, maar het terrein kan eventueel nog worden uitgebreid door het aanpalende weiland er bij te betrekken. Het festival is ook al langer geworden. De donderdag begon nu al om vier uur 's middags, in plaats van na het avondeten. Dagfestival ,,En omdat wy doe fuort Racoon op it grutte poadium hienen, wie it gelyk moai fol'', zegt Boonstra. Een van de mogelijkheden om het festival uit te breiden is misschien nog eerder beginnen, zodat het een dagfestival wordt, geeft hij toe. ,,Dat is mooglik. It terrein wat grutter en it programma wat langer, dan kinst noch mear ferskillende dingen biede, sadat der foar elkenien wol wat leuks by sit. Nee, de priis ferheegje wy leaver net, wy wolle it leechdrompelich hâlde. Elkenien moat hjir komme kinne.'' Nu al was te merken dat bezoekers meer over het terrein flaneerden, langs de diverse onderdelen. Ook daarin speelde het 'noflike' weer mee. Wat muziek betreft heeft Oerrock wel zo'n beetje de Nederlandse top bereikt, met Kensington. ,,Dy band is eins wol it grutste watst op it stuit krije kinst. Of moatst Bløf opnij komme litte. In pear jier lyn stie Anouk noch boppe oan ús winskenlistje. Dat is no wol oer, al is it fansels net sa dat wy har hjir net mear ha wolle. Oer bûtenlânske bands ha wy it noch net echt hân, want dan komst wol yn in oare priisklasse. En ik freegje my ôf oft in folle djoerdere band as Status Quo it hjir echt better dwaan soe as Kensington. Ik tink it net. Mar stel datst ien as John Fogerty hjir krije koest, dat soe fansels wol hiel bysûnder wêze.'' Harde feiten Dromen en speculeren over de toekomst is leuk, maar groei op zichzelf is niet een doel voor de Ureterpers, bezweert Boonstra. ,,Alles stapke foar stapke. Wy witte nammentlik ek wat it is om in stap werom sette te moatten. Stel dat út it ûndersyk fan de Veiligheidsregio blykt dat wy hjir by Oerterp net grutter kinne, mar ergens oars wol, dan bliuw ik sels leaver hjir. Mei dy beperking.'' Bij het zetten van stappen voor de toekomst wordt echter niet op gevoel afgegaan, maar worden de harde feiten er bij gepakt om beslissingen goed te kunnen onderbouwen, zegt Boonstra. Het organiseren van Oerrock is namelijk beslist geen natte vingerwerk, legt de Ureterper uit. Alles over Oerrock is in cijfers en schema's vastgelegd. ,,Wy ha hiele spreadsheets mei alle ynformaasje der op. Allinnich fan de sponsoaren leit der al in hiel boekwurk klear. Alles stiet op papier: wa't wêr komme moat yn de advertinsjes, wêr't spandoeken fan komme moatte, hoefolle frijkaarten oft se krije kinne. Sa gau as der wat regele is kin it ôffinkt wurde. Wy ha in kompjuterprogramma dat spesjaal foar ús ûntwikkele is. De jonges dy't it makke ha geane der no mei de boer op, want it is op folle mear plakken te brûken. Se woenen ús diele litte yn de opbringst, mar dat ha wy ôfslein. Wol binne wy oerienkaam dat wy it tenei fergees brûke meie.'' Dat nieuwe grote podium is overigens een blijvertje, stelt Boonstra tevreden vast. ,,En omdat it sa heech is, kin it publyk it fan it hiele terrein ôf goed sjen. Fernimst ek oan de artysten dat dy der goed oer te sprekken binne. Freedtejûn kamen de jonges fan De Kast highfivend fan it poadium ôf. En dy binne dochs echt wol wat wend.''