UPDATE met filmpje | Koeien van Durk Oosterhof weer dansend de wei in

DRACHTEN - Voor de elfde keer heeft veehouder Durk Oosterhof van It Súd vanochtend op feestelijke wijze zijn koeien voor het eerst het land in gelaten. Een paar honderd mensen woonden het 'koeiendansen' bij.

Tekst en foto's Fokke Wester Koeiendansen is misschien niet het goede woord, erkent Durk Oosterhof. ,,Wy sjogge it as dûnsjen fan blydskip, wy jouwe der in minsklike emoasje oan. Mar ik wit fansels net oft it echte frolikheid is. It kin ek in spierrefleks wêze omdat se de rûmte wer krije. Mar ik bin der wol wis fan dat de kij it hiel moai fine dat se wer nei bûten ta kinne. Datselde gedrach sjochst ek as ik s eophelje foar it melken. Ik neam it sels altyd freugde, kinst sjen dat se lekker yn harren fel sitte.'' Oosterhof houdt de ceremoniële eerste weidegang nu voor de elfde keer. ,,It is in moaie manier om de minsken wer by it boerebedriuw te belûken. Se meie bêst sjen wêr't harren iten wei komt. Dy bining is behoarlik ferlern gien troch de jierren hinne. En dit is elk jier wer in leuk momint om sjen te litten.'' Oosterhof laat op zijn biologisch-dynamisch bedrijf ook koeien adopteren, voor 50 euro per jaar. Tien koeien hebben op die wijze een adoptiegezin gekregen. ,,Dan wurde se in pear kear útnoege op it bedriuw om by harren ko te sjen. En dat jild brûk ik dan wer foar it ferduorsumjen fan it bedriuw en foar foarljochting.'' De koeien lijken minder uitbundig dan in voorgaande jaren, maar dat komt volgens Oosterhof waarschijnlijk omdat er zoveel gras is, zodat ze meteen kunnen beginnen met grazen. De eerste weidegang is laat dit jaar, omdat het land erg nat is geweest. Ook bleef het lang koud: vorige week viel er in de regio nog sneeuw en hagel. In 2015 was het dansfeest al op 11 april, maar het is ook wel eens in maart geweest. ,,Foardiel is wol dat wy in sachte winter hân ha suûnder froast, dus it gers koe gewoan trochgroeie.'' Kijk hier voor een filmpje, gemaakt door Gaya Bouwman