Tytsjerksteradiel start met begrazing openbaar groen door schapen

Drachten - Gemeente Tytsjerksteradiel start met begrazing van openbaar groen door schapen.

Op woensdag 11 mei laten wethouder Houkje Rijpstra (portefeuillehouder Openbaar Groen), wethouder Doeke Fokkema (initiatiefnemer), Alex Nijboer (voorzitter van dorpsbelang Sumar), samen met Martin Reitsma van begrazingsbedrijf By de Hân, naast dorpshuis De Kamp in Sumar de eerste koppel schapen los. Duurzame alternatieven De begrazing door schapen in openbaar groen is een initiatief van de gemeente Tytsjerksteradiel. Aanleiding is de bezuinigingsopdracht die er ligt op beheer van openbaar groen. Grazen met schapen is een goede duurzame oplossing en past daarom goed binnen het duurzame beleid van Tytsjerksteradiel. Samenwerking met dorpsbelangen Tijdens een plenaire bijeenkomst van de dorpsbelangen vorig jaar, is door de gemeente een presentatie gegeven over begrazing door schapen in het openbaar groen. Hierbij zijn de dorpsbelangen gevraagd om na te gaan of zij belangstelling hadden voor begrazing in hun dorp en waar dit eventueel zou kunnen. Geschikte locaties Meerdere dorpen hebben destijds belangstelling getoond. Maar in Sumar en Oentsjerk zijn voldoende aaneengesloten locaties aangedragen waar op een rendabele wijze begraasd kan worden en waar geen orchideeën of andere bijzondere bloemen staan. Ook is er gekeken of het niet om een trapveld of speeltuin gaat. Op dit moment is de begrazing met schapen nog een proef. Mocht deze methode positief uitpakken, wordt er mogelijk ook naar andere dorpen uitgebreid. Begrazingsbedrijf By de Hân De begrazing wordt uitgevoerd door begrazingsbedrijf By de Hân van Martin Reitsma uit Gerkesklooster. In totaal zal de komende weken één koppel van ongeveer vijftig schapen in Sumar en Oentsjerk grazen. De kudde staat binnen een tijdelijke afrastering. Hierbij grazen ze in enkele dagen een grasveld kaal. Daarna wordt de kudde weer verplaatst. Maar By de Hân doet meer voor het dorp. Op verzoek en in overleg met dorpsbelangen is het ook mogelijk om activiteiten rondom de schaapskudde te organiseren, zoals schaapscheerdagen. Periode begrazing De begrazing gebeurt in principe twee keer per seizoen, in de periode tussen mei en december. Per situatie wordt beoordeeld of er tussentijds een keer extra begraasd moet worden.