Aanpak ter voorkoming van escalatie (AVE) in Opsterland

BEETSTERZWAAG - In Opsterland wordt voortaan de AVE-methode toegepast. Daarmee kan worden voorkomen dat de situatie in een gezin met poblemen uit de hand loopt.

Een gezin met problemen krijgt soms hulp van (meerdere) professionals. Goede samenwerking is daarbij cruciaal. Vanaf 1 januari 2015 hebben gemeenten vanwege de drie decentralisaties een grote rol in het sociale domein. Gemeenten zijn verantwoordelijk geworden voor de zorg aan haar inwoners. In 2014 werd de gemeente Leeuwarden geconfronteerd met een multi-probleemgezin waar maar liefst dertig hulpverlenende instanties omheen stonden. En toch – of misschien juist daarom - ging het mis. De gemeente Leeuwarden ging vervolgens op zoek naar een manier om escalatie van zulke sociale problemen te voorkomen. Hieruit ontstond de AVE methode. AVE methode In maart 2015 zijn de gemeenten Opsterland en Oost- en Weststellingwerf benaderd om deel te nemen aan de pilot AVE. Het doel van de pilot is om te kijken of de AVE methode werkbaar is en oplossingen biedt om escalatie te voorkomen. De AVE-aanpak sluit aan bij de drie decentralisaties-aanpak van gemeenten en bij de ketens van justitie en politie. De AVE heeft een opschalingstructuur en bestaat uit vier fasen. In elke fase neemt het regievermogen van de burgers af en is overname van de regie, in het belang van de burger en de veiligheid, nodig. De AVE-aanpak maakt helder wie de regie heeft bij (dreigende) escalatie van problemen en wie verantwoordelijk is voor de uitvoering van de regie. De AVE gaat nadrukkelijk niet in op de kwaliteit van de dienstverlening, maar is bedoeld om duidelijkheid te creëren op lokaal niveau over wie wanneer verantwoordelijk is. Situatie in Opsterland In Opsterland is sinds 1 januari 2015 een Gebiedsteam actief. Dit team ondersteunt mensen bij vragen of problemen op het gebied van hun gezondheid, financiën, opvoeding van hun kinderen, etc. Daarnaast is er een sociaal team actief. De professionals in dit team zetten zich in voor mensen die zich moeilijk staande kunnen houden in de samenleving en die problemen hebben op meerdere levensterreinen. Ook werkt het Veiligheidshuis Fryslân in opdracht van de gemeente Opsterland aan complexe problematiek. Er is in Opsterland een samenwerkingsstructuur ontwikkeld tussen zorg en veiligheid waardoor onder andere het belang van kinderen in de knel zo goed mogelijk wordt behartigd en er ook snel kan worden gehandeld. Ook in alle andere gevallen kan snel hulpverlening worden gestart. Toekomst Deze nieuwe methode sluit goed aan bij de huidige werkwijze van gemeente Opsterland. In de afgelopen periode zijn de medewerkers van het Gebiedsteam getraind in het herkennen van de vier fases en het tijdig op- en afschalen. Vervolgens gaan de medewerkers binnen hun netwerk de aanpak uitrollen en breder kenbaar maken. Burgemeester Ellen van Selm: ,,De AVE methode is geen nieuw protocol, maar is juist een manier om veiligheid en zorg aan elkaar te koppelen en geeft houvast om te kijken wie wanneer de regie pakt. Dit alles ten gunste van onze inwoner. Wij hebben er dan ook nadrukkelijk voor gekozen om de AVE methode in te richten volgens het motto: ‘Wat lokaal kan, doen we lokaal’. Externe opschaling gebeurt alleen voor complexe problematiek.”