Onderzoek naar naleving flora- en faunawet in Polderhoofdkanaal

DE VEENHOOP - /NIJ BEETS - De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland onderzoekt of bij de heropening van het Polderhoofdkanaal de Flora- en Faunawet is overtreden.

Bij de RvO is door twee particulieren een verzoek ingediend om op te treden. De beide gemeenten Opsterland en Smallingerland en de provincie Fryslân kregen van het Rijk een ontheffing onder voorwaarden. Tegen de heropening van het Polderhoofdkanaal is jarenlang geprocedeerd door aanwonenden. De indieners van het verzoek hebben bij de RvO als bevoegd gezag aangegeven dat de Flora- en Faunawet zou zijn overtreden. De RvO heeft de gemeente Opsterland verzocht om te reageren op het handhavingsverzoek. De provincie Fryslân en gemeente Opsterland bereiden deze reactie momenteel voor. De RvO behandelt daarna het handhavingsverzoek en beoordeelt  of de gemeente en provincie zich hebben gehouden aan de Flora- en faunawet en/of er sprake is van een overtreding.