Hoge drempel moet misbruik referendum in Smallingerland voorkomen

DRACHTEN - De gemeente Smallingerland kan voortaan de bevolking raadplegen over nieuwe raadsvoorstellen. De gemeenteraad nam deze week de Referendumverordening aan.

Het invoeren van het referendum was twee jaar geleden een van de onderwerpen die door D66 zijn ingebracht bij de onderhandelingen voor het nieuwe college. Het onderwerp maakt deel uit van het collegeprogramma 2014-2018. De D66-fractie accepteert dat in ruil daarvoor niet wordt getornd aan de huidige winkelsluitingstijden, hoewel D66 blijft vinden dat winkeliers vrij moeten kunnen kiezen of hun winkel op zondag wel of niet open is. ,,De coalitiepartijen hebben elkaar gevonden op het sociale domein, waar andere partijen een minder sociale koers hadden gevaren, wat D66 niet in het belang van de inwoners van Smallingerland achtte'', aldus de fractie in een verklaring. Noodrem De referendumverordening Smallingerland maakt het mogelijk dat kiesgerechtigde inwoners van Smallingerland een verzoek bij de gemeente indienen voor het houden van een raadgevend referendum over een concept-raadsbesluit. Inwoners kunnen hiermee aan de noodrem trekken, wanneer hun politieke vertegenwoordigers in de raad op het punt staan een besluit te nemen, dat in hun ogen verkeerd is. Dat kan niet over alle voorgenomen besluiten. Zo worden besluiten over individuele kwesties en de vaststelling van de gemeentelijke begroting, belastingen en tarieven uitgesloten. Wie een referendum wil aanvragen moet aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zo moet een verzoek voor een raadgevend referendum worden ingediend door tenminste 175 kiesgerechtigden, minstens één week voorafgaand aan de behandeling van het concept-raadsbesluit in de raad. Als de raad het verzoek inwilligt, moeten binnen zes weken tenminste 1700 kiesgerechtigde inwoners dit verzoek ondersteunen door op het gemeentehuis persoonlijk hun handtekening te zetten op een door de gemeente verstrekt standaardformulier. Met deze regeling wil de gemeente voorkomen dat actiegroepen via social media snel de benodigde handtekeningen verzamelen, zoals het geval was bij het nationale referendum over de Oekraïne. Aanvulling D66 hoopt dat door deze vorm van directe inspraak de kloof tussen gemeente en inwoners wat minder groot wordt en de betrokkenheid van de inwoners bij de gemeentepolitiek groeit. De fractie ziet het als een aanvulling op de bestaande mogelijkheden voor inwoners en ondernemers om met college- en raadsleden te spreken op Het Plein en bij de Ronde Tafel, inspraakrondes en fractiebijeenkomsten van politieke partijen.