Vergassen van ganzen in de Alde Feanen gaat niet door

EARNEWALD - De maatregel rondom het vangen en doden van ganzen met CO2 gaat niet door. De rechter heeft in meerdere rechtszaken bepaald dat het vangen van zomerganzen met een vangkraal of vangkooi niet mag. De Faunabeheereenheid heeft daarna, in overleg met Staatsbosbeheer en It Fryske Gea, besloten de ontheffingsaanvraag in te trekken.

Sinds 2015 staat de Europese Unie CO2 als middel toe om ruiende ganzen te doden. Ganzen veroorzaken veel schade in Fryslân omdat ze in steeds grotere aantallen voorkomen. Uit onderzoek blijkt dat het gebruik van CO2 de minst dieronvriendelijke manier is om ganzen te doden. In een aantal andere provincies zijn soortgelijke ontheffingen verleend door de provincies. In de huidige wetgeving is het echter expliciet verboden om een vangkooi (of vangkraal) als vangmethode te gebruiken. Alle verleende ontheffingen zijn dan ook door de rechter vernietigd. Gijs Wouters, voorzitter Faunabeheereenheid: ,,Als het in andere provincies niet mag, dan is de kans nihil dat het hier wel mag. We telden daarom onze knopen en trokken onze aanvraag in om een slepende juridische strijd te voorkomen.'' Wettelijke tegenstrijdigheid Gedeputeerde Johannes Kramer: ,,Europeeske wetjouwing jout oan dat it deadzjen fan guozzen mei CO2 tastien is, mar it type fangmiddel (fangkraal of fangkoai) is net tastien. Dit klinkt tsjinstridich, en eins giet it om in omisje yn de wet. Wy sjogge no oft dit reparearre wurde kin yn de nije Natuerwet dy’t begjin 2017 yngiet en wêrby’t de provinsjes mear ferantwurdlikens krije. Dêrmei wurdt fangen en deadzjen yn de simmer fan 2017 mooglik wol helber.'' Fryske Guozzeoanpak Het vangen en doden met CO2 is een onderdeel van de Fryske Guozzeoanpak. De FBE, Staatsbosbeheer en It Fryske Gea zetten zich in om het aantal zomerganzen in Fryslân terug te dringen. Het betreft onder andere maatregelen zoals het prikken van eieren, tijdelijk afschot, het plaatsen van rasters rond enkele natuurterreinen én het vangen en doden met CO2. De provincie toetst op verstoring van de natuur in het kader van de Flora- & Faunawet en de Natuurbeschermingswet. Het doel is om de schade aan landbouwgewassen in Fryslân jaarlijks met 5-10 procent te verminderen. Daarbij is het van belang om een balans te vinden tussen bestrijding (om gewasschade terug te dringen) en het bieden van voldoende bescherming (om bedreiging van de ganzensoorten te voorkomen). Daarbij is ook afgesproken het aantal overzomerende ganzen terug te brengen van 37.000 naar 10.000.