Landelijke Adviescommissie onder indruk van praktijkleren ROC Friese Poort

DRACHTEN - De landelijke adviescommissie Innovatie Zorgberoepen & Opleidingen is maandag bijgepraat over de ontwikkeling van innovatief en toekomstgericht onderwijs binnen de sector Zorg en Welzijn van ROC Friese Poort.

Mevrouw Kete Kervezee, voorzitter van de commissie, sprak daarnaast met ROC Friese Poort over de ontwikkeling van het tweede advies van de Commissie Innovatie Zorgberoepen & Opleidingen die als werktitel ‘Grens overstijgend leren en opleiden in Zorg & Welzijn 2030’ heeft gekregen. ,,Meer regie bij de burger en van ‘zorgen voor naar zorgen dat’, is de kern van ons eerste advies geweest. Deze visie vraagt om nieuwe vormen van zorg en welzijn en om andere competenties van medewerkers in deze sector”, zegt voorzitter Kervezee. Ze was onder de indruk van de aanpak van ROC Friese Poort: ,,We zijn nu bezig met de voorbereiding van ons tweede advies. De aanpak van ROC Friese Poort sterkt ons in de gedachte dat het nieuwe leren en opleiden in deze sector een multidisciplinaire en intersectorale aanpak vereist en een dynamisch proces is. Alleen samen hebben we kans van slagen.” Modulair Naar aanleiding van het eerste advies van de adviescommissie is ROC Friese Poort aan de slag gegaan. Dit heeft geresulteerd in de ontwikkeling van een nieuw modulair opgebouwd onderwijsprogramma gebaseerd op de 21e eeuwse vaardigheden dat we in de school en de praktijk willen vormgegeven. ,,We willen dit doen in nauwe samenwerking met de bedrijven en instellingen in deze sector”, zegt Micha van Akkeren, voorzitter CvB ROC Friese Poort. ,,In het modulair opgebouwde programma verwerken we de adviezen van de commissie. Bijvoorbeeld studenten leren denken vanuit de zorgvraag, niet de ziekte centraal, maar het functioneren van mensen in hun dagelijkse leven en bevorderen van de eigen regie en veerkracht. In het modulaire onderwijsprogramma starten we altijd met de module ik en de cliënt. Hierin nemen we het leven van de cliënt als basis. Hierbij gaat het erom dat de student zijn eigen rol ervaart. Ook van de student verwachten we eigen regie en het kunnen stellen van de eigen leervraag. Nieuw is dat de 21e eeuwse vaardigheden geheel in de modules zijn verweven. Ze komen, zonder ze expliciet te benoemen structureel aan bod. Het gaat om vaardigheden als kunnen reflecteren op je eigen handelen, media wijsheid, kritisch maar ook creatief kunnen denken en problemen kunnen oplossen. Alle voorwaarden voor het nieuwe werken in zorg en welzijn.” Volwassenonderwijs Kervezee benadrukte in haar gesprek dat het onderwijs ook moet blijven investeren in programma’s voor volwassenen. Zij moeten net als jongeren geraakt worden en ook na hun initiële beroepsopleiding met evenveel interesse willen blijven leren en zich ontwikkelen. Dit vraagt iets van het onderwijs, het moet aantrekkelijk zijn, nieuwsgierig en leergierig maken. ,,We moeten de honger aan blijven leren, stimuleren”, aldus Kervezee. Deze gedachte past ook heel goed bij de oprichting van het Centrum Innovatief Vakmanschap (CIV) Healthy Ageing waarbinnen ROC Friese Poort en ROC Friesland College samenwerken met het Hbo (NHL Hogeschool, Stenden), instellingen in de zorg (Alliade, ZuidOostZorg, Kwadrantgroep, Patyna, Noorderbreedte en GGZ Friesland) en bedrijven in vooral de technologie (Philips, Coolminds en Cinnovateonderwijs), aan nieuwe vormen van ouderenzorg. Een onderdeel is leerwerkplaatsen waarin studenten leren en medewerkers van zorginstellingen samen met studenten in hun eigen werksituatie ervaring opdoen met nieuwe manieren van werken. Inzet is in de praktijk ervaren en leren werken met deze nieuwe vormen, om het opleidingspeil en hiermee de inzetbaarheid van (toekomstige) professionals te vergroten.