Zeven ambities in nieuwe cultuurnota Smallingerland

Drachten - In samenwerking met het culturele, ondernemende en maatschappelijke veld heeft de gemeente Smallingerland haar nieuwe cultuurnota geformuleerd.

Uitgangspunt van de nota zijn de zeven ambities uit de in januari vastgestelde Uitgangspuntennotitie beleidslijnen cultuur 2016 – 2020. Deze zeven ambities luiden als volgt: De identiteit van Smallingerland is zichtbaar en voelbaar in de openbare ruimte; Elk kind in Smallingerland komt in aanraking met cultuur, zowel in het primair als in het voortgezet onderwijs. Elk kind krijgt de kans om zijn talenten te ontwikkelen; Meer mensen doen mee aan of bezoeken culturele activiteiten; Er worden maatschappelijke doelen bereikt met cultuur; Nieuwe cross-overs, experimenten en producties van talenten verrijken Smallingerland; Er is veel aandacht voor erfgoed in Smallingerland en: De creativiteit die er is in Smallingerland inzetten voor innovatieve en duurzame ontwikkeling. Het adagium 'ontmoeten, verbinden en ontwikkelen' gaat de gemeente de komende vier jaar hiermee verder invulling geven. Innovatie hoort bij Drachten Smallingerland heeft vanuit haar historie veel te bieden op het gebied van kunst en cultuur. ‘Dada’, ‘de Stijl’ en ‘het Modernisme’ zijn stromingen die voorgoed met Drachten verbonden zijn. Innovatie hoort van nature bij Drachten. Met de nieuwe cultuurnota blijft Smallingerland zich profileren als plek waar cultuur onderscheidend is. Er is een sterke culturele infrastructuur die de gemeente door ontwikkeld. Er wordt behouden wat werkt, zoals de drie talentprijzen, kunstroute, open monumentendagen, Turfrace en het ondersteunen van amateurkunstinstellingen. Samen met culturele sector De gemeente heeft er nadrukkelijk voor gekozen om met het gehele veld dit cultuurbeleid gezamenlijk richting te geven. Met de culturele sector, burgers, onderwijs, ondernemers en politiek zijn in zes werksessies de ambities uitgewerkt. In deze sessies zijn plannen geopperd om de ambities handen en voeten te geven. In de cultuurnota geeft de gemeente ruimte aan kunst en cultuur in de breedste zin van het woord: beeldend, theater, dans, muziek, film, letteren en erfgoed. De cultuurnota wordt ter vaststelling aan de gemeenteraad verzonden.