Re-integratiebeleid Smallingerland lijkt vruchten af te werpen

DRACHTEN - Het re-integratiebeleid van Smallingerland lijkt zijn vruchten af te werpen. Dat blijkt  uit het jaarverslag Werk & Inkomen 2015, dat door B&W van Smallingerland is vastgesteld.

Het jaarverslag is onder andere gebaseerd op de kaders in de kadernota Schuldhulpverlening 2012-2015 (vastgesteld 1 november 2012) en de beleidsnota Participatiewet – Meidwaan/Meedoen - (vastgesteld 9 december 2014). Het jaarverslag biedt een totaaloverzicht van de resultaten die zijn behaald in 2015 op de gebieden inkomen, werk, zorg, minimabeleid en schuldhulpverlening. Waar van toepassing is ook een doorkijk meegenomen naar 2016. Een greep uit de resultaten van 2015: - Het aantal bijstandsgerechtigden is minder sterk gestegen in Smallingerland dan landelijk (+2,2% ten opzichte van +3,0% landelijk). Deze trend was ook al te zien in 2014. In de klasse van middelgrote gemeenten behoorde gemeente Smallingerland toen ook tot de 10 gemeenten met de minste groei van het aantal bijstandsuitkeringen. Het aantal uitkeringen dat aan jongeren is verstrekt, is bijna gelijk gebleven. Jongeren lijken daarmee te profiteren van het herstel van de arbeidsmarkt. Zij komen minder vaak dan anderen in de bijstand of vinden vanuit de bijstand sneller een baan of scholing. - Voor de doelgroep van de Participatiewet heeft de gemeente de ambitie geformuleerd dat alle mensen die kunnen werken, werken naar vermogen. Alle mensen die (tijdelijk) niet kunnen werken, worden geactiveerd voor maatschappelijke participatie. Om dit te bereiken biedt de gemeente diverse ondersteuningsmogelijkheden. Voor wat betreft de uitstroomresultaten naar werk doet gemeente Smallingerland het goed. De gemeente slaagt erin om meer mensen te laten uitstromen naar regulier werk dan het landelijk gemiddelde, onder andere in samenwerking met re-integratiebedrijven, uitzendbureaus, Regionaal Meld- en Coördinatiepunt voortijdig schoolverlaten (RMC), scholen en andere gemeenten in de arbeidsmarktregio Fryslân en natuurlijk de werkgevers binnen Smallingerland. In 2014 was dat 12%, ten opzichte van 8% landelijk. Gezien de gunstige cijfers, lijkt het erop dat het re-integratiebeleid zijn vruchten afwerpt, concludeert Smallingerland. Dit beleid richt zich naast het terug begeleiden van mensen naar de arbeidsmarkt ook op het voorkomen van instroom in de Participatiewet. Zo wordt in nauwe samenwerking met het RMC en de scholen intensief gewerkt aan de aanpak van schooluitval en begeleiding van jongeren richting de arbeidsmarkt. Ook is er in 2015 nog meer ingezet op voorlichting. - Het aantal aanvragen van de bijzondere bijstand is bijna met 10% gestegen ten opzichte van 2014. Naar alle waarschijnlijk heeft de verhoging van de grens voor bijzondere bijstand (van 110% naar 115% van het sociaal minimum) hiermee te maken. Hierover heeft de gemeente ook veel voorlichting gegeven.