Positief perspectief voor financiën gemeente Tytsjerksteradiel

Drachten -  De gemeentebegroting van Tytsjerksteradiel beweegt zich de komende jaren richting een gezonde en stabiele financiële positie.

Dit blijkt uit de Perspectiefnota 2017-2020 die het college vandaag aanbood aan de gemeenteraad. Wethouder Geerling Schippers ziet in de perspectiefnota de basis voor een daadkrachtige en financieel gezonde gemeente. ,,Onze financiële positie gaat weer vooruit. De nota laat voor 2017 nog een klein begrotingstekort zien. Vanaf 2018 verwachten we een positief resultaat. Eerder uitgevoerde bezuinigingsmaatregelen werpen nu hun vruchten af. Ook stijgende inkomsten uit het Gemeentefonds dragen bij aan het resultaat.” Ruimte voor investeringen Een positieve blik op de toekomst laat ook ruimte voor investeringen. ,,In voorgaande jaren regelden we al financiële ruimte voor een aantal projecten. Vanuit het project ‘kansen in kernen’  wordt in de dorpskernen van Hurdegaryp en Burgum geïnvesteerd. Ook het centrum van Gytsjerk wordt ingrijpend veranderd. Het is prettig te constateren dat onze doelen voor een sterk en slagvaardig Tytsjerksteradiel  worden gehaald”, aldus de wethouder. Herstel reservepositie Het college stelt de gemeenteraad voor om begrotingsoverschotten die worden verwacht voor 2018 en daarna, te gebruiken voor nog in te vullen nieuw beleid en voor het aanvullen van de algemene reserve. De perspectiefnota komt aan de orde in de raadsvergadering van 30 juni.