Gemeente staat extra woning op perceel aan de Oudeweg toe

DRACHTEN - De gemeente Smallingerland is bereid het Bestemmingsplan te wijzigen, zodat aan de Oudeweg een extra vrijstaande woning kan worden gebouwd.

Een extra woning op het perceel achter Oudeweg 98 is in strijd met het Bestemmingsplan De Swetten. Het college heeft zich eerder al in januari 2013 in principe bereidheid verklaard om planologische medewerking te verlenen aan de bouw van een extra woning. Dat kan door het maximaal aantal wooneenheden voor het perceel met eentje te verhogen. Op grond van de Wet ruimtelijke ordening is de gemeente verplicht de kosten hiervan te verhalen op de initiatiefnemer. Hierover is overeenstemming bereikt. Ook het verhalen van mogelijke planschade is in de overeenkomst geregeld. Het plan wordt eerst als voorontwerp vier weken ter inzage gelegd voor inspraak. Daarna komt het wijzigingsplan zes weken ter inzage, zodat eventuele belanghebbenden bezwaar kunnen maken. Komen die er niet, dan wordt het plan de dag na afloop van de reactietermijn vastgesteld.