43 nieuwe woningen in de Bouwen, als de vleermuis het toelaat

DRACHTEN - Vleermuizen, gierzwaluwen en mussen kunnen de nieuwbouw in de Bouwen nog dwarszitten.

Woningcorporatie WoonFriesland heeft een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend voor de bouw van 37 huurwoningen en 6 koopwoningen aan de Burefen, De Vore, Vlasakkers en de De Schove in Drachten. De bestaande rijtjeswoningen worden gesloopt. Het project vormt een onderdeel van de totale wijkvernieuwing voor De Bouwen. Vernieuwingsbuurt Binnen de Wijkvisie De Bouwen is de locatie opgenomen als herstructureringslocatie. De vernieuwingsbuurt ten zuiden van de Bouwakker bestaat uit woontechnisch matige woningen met een lage beeldkwaliteit. De meest wenselijke optie is volgens de gemeente daarom gehele sloop van de woningen en nieuwbouw. Aansluitend op de woningvernieuwing zal ook de volledige openbare ruimte worden vernieuwd. De buurt zal overwegend blijven bestaan uit rijenwoningen, met als doel de rijen korter te maken dan nu het geval is. Incidentele nieuwbouw met 2-onder-1-kap woningen wordt niet uitgesloten. In het plangebied zullen zes blokken met rijenwoningen worden gebouwd en drie blokken met 2-onder-l-kap woningen. Binnen het plangebied zullen de volumes in twee beeldkarakteristieken opgedeeld worden. De Blokken aan de Vlasakkers en aan weerszijden van De Vore worden uitgevoerd als twee lagen met een plat dak. De 'haak' hier omheen, gevormd door de korte blokken aan Het Blauwgras en de twee blokken aan de Burefen, zullen in twee lagen met een kap worden gebouwd. Om de achtertuinen bereikbaar te houden worden de tussenwoningen voorzien van achterpaden. Meervleermuis Uit het archeologisch vooronderzoek bleek dat er geen aanvullend archeologisch onderzoek noodzakelijk was. Het plangebied is al langer bebouwd en de bodem is 'geroerd'. Uit ecologisch onderzoek blijkt echter dat het bouwplan mogelijk een conflict met de Natuurbeschermingswet vormt ten aanzien van de voor Natura 2000-gebied 'Alde Feanen' aangewezen Meervleermuis. De Meervleermuis foerageert binnen de grenzen van Natura 2000-gebied, maar heeft zijn verblijfplaatsen daarbuiten. Door de externe werking van de Natuurbeschermingswet zijn de verblijfplaatsen en vliegroutes van deze soort ook buiten de grenzen van het Natura 2000-gebied beschermd. De voor de sloop bestemde woningen zijn volgens de onderzoekers in principe geschikt als verblijfplaatsen van de gebouwbewonende vleermuizen, zoals de Laatvlieger, de Meervleermuis en de Gewone dwergvleermuis. De kopse kanten van de huizenblokken bieden toegangsmogelijkheid tot de spouw en verder zijn er nestelmogelijkheden voor vleermuizen onder de dakpannen. Voor de Meervleermuis zijn de woningen door het water in de buurt goed bereikbaar. Aanvullend ecologisch onderzoek dient daarom aan te tonen dat deze soorten niet worden aangetroffen. Zijn ze er wel, dan moeten compenserende maatregelen worden getroffen. Zwaluw en mus Daarnaast blijkt uit het onderzoek dat in het kader van de Flora-en faunawet aanvullend onderzoek nodig is naar de aanwezigheid in het plangebied van jaarrond beschermde nestplaatsen van de Gierzwaluw en Huismus. Tijdens het veldbezoek is namelijk geconstateerd dat de te slopen woningen in principe ook geschikt zijn voor nestplaatsen van die beide vogelsoorten. De dakgoten van de woningen bieden broedgelegenheid voor Huismus. Voor de Gierzwaluw geldt dat de dakranden aan de kopse kanten van de huizenblokken broedgelegenheid bieden en er zijn holtes naast de schoorstenen die geschikt zijn voor nestplaatsen van Gierzwaluw. Volgens de Flora- en faunawet is een aantasting van dergelijke verblijfplaatsen niet zonder ontheffing toegestaan. Ook voor het vaststellen van de aanwezigheid van deze soorten is dus verder onderzoek nodig.