Opsterland: 'Alle doelstellingen Polderhoofdkanaal zijn gehaald'

BEETSTERZWAAG - De gemeente Opsterland heeft het project Polderhoofdkanaal officieel afgesloten. Alle projectdoelstellingen zijn behaald, concludeert de gemeente tevreden.

De gemeente Opsterland heeft het project Heropening Polderhoofdkanaal afgerond. Het kanaal ging op 1 juli 2015 op feestelijke wijze open voor de pleziervaart. Alle projectdoelstellingen zijn behaald. Het laatste jaar is gebruikt om het project af te ronden en aan de ambtelijke organisaties van de gemeenten Smallingerland en Opsterland over te dragen. De heropening van het Polderhoofdkanaal heeft in totaal 20.003.000 euro gekost. Aan subsidies is ontvangen 14.150.000 euro, Opsterland betaalde zelf 5.863.000 euro. Heropening van het Polderhoofdkanaal levert veel op, vindt Opsterland. • Economische ontwikkeling • Bevordering recreatie en toerisme • Bevordering leefbaarheid platteland • Natuurontwikkeling • Cultuurhistorische versterking • Veilig varen • Verfraaiing landschap • Innovatieve ontwikkeling Geen overtredingen Opsterland voert de ontheffing van de Flora- en faunawet op de juiste wijze uit. In april 2016 is door twee burgers een handhavingsverzoek ingediend in verband met een mogelijke overtreding van een aantal voorwaarden uit de Flora- en faunawet. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland gaat hierover en heeft het handhavingsverzoek getoetst. Er zijn door de dienst geen overtredingen geconstateerd en het handhavingsverzoek is daarom afgewezen. Openingstijden Het Polderhoofdkanaal is onderdeel van de Turfroute en zal vanuit die hoedanigheid via Merk Fryslân (regiomarketingorganisatie voor de Provincie Fryslân) verder worden gepromoot. De monitoringscommissie heeft een aantal aanbevelingen gedaan waar uitvoering aan wordt gegeven. Voor 2016 is in overeenstemming met de ontheffing hetzelfde vaarregime aangehouden als afgelopen jaar: vaarseizoen loopt van 1 juli 2016 tot en met 15 september 2016. Na deze periode wordt er gestreefd naar openingstijden die gelijk lopen met die van de Turfroute regime. dat hangt wel af van de resultaten van de verdere monitoring. De provincie als toekomstig vaarwegbeheerder gaat dan over de openingstijden.