Simmer Akademy geeft muziek diepte, maar er is zorg over de breedte

DRACHTEN - Met een grote serie lange en korte uitvoeringen is gistermiddag in de Lawei de Fulkaan Simmer Akademy afgesloten. ,,Hjir wurd ik hiel bliid fan'', zegt coördinator Oeds Jongsma.

Tekst en foto's Fokke Wester De Fulkaan Simmer Akademy, die voor de derde keer werd gehouden in de Drachtster schouwburg, wordt georganiseerd door Keunstwurk. De hele week zijn meer dan negentig jongeren onder professionele begeleiding aan de slag gegaan met hun talenten. In een aantal ateliers kregen ze les van topdocenten, dirigenten en solisten, waaronder het Syrene Saxofoonkwartet, het Brokenbrass Ensemble en de finalisten van de X-factor Adlicious. ,,De muzikanten dy't oan de Simmer Akademy meidogge, binne by de jeugd op dit momint echt de top fan Fryslân'', zegt Jongsma. De blazers zijn geselecteerd tijdens het provinciale solistenconcours De Klank fan Fryslân van de Organisatie Muziekverenigingen Fryslân (OMF). ,,Nei dy konkoersen stjoere de ferienings al harren bêste blazers, dus kinst wol neigean dat it nivo hiel goed is. It is net sa dat dizze spilers allegear nei it konserfatoarium sille, mar it binne wol allegear talinten.'' Grutte smile In de loop van de voorbije week heeft Jongsma de deelnemers stuk voor stuk zien groeien. ,,Ik ha hjir de hiele wike omrûn mei in grutte smile, hjir wurd ik echt bliid fan. Se binne hjoed stik foar stik op in heger nivo as dat se hjir moandei kamen. Ik fernim dêr sels ek genôch fan yn myn lespraktyk. Muzikanten dy't hjir meidien ha, pikke it letter makliker op.'' Naast de blazers was deze week ook een groep zangers en slagwerkers actief in de zogenoemde Smallingerland Route. Verder is het programma verbreed met dans en theater. Ook daarvan waren zaterdag voorbeelden te zien, als bijvoorbeeld middenin het publiek spontaan een toneelstukje werd opgevoerd. ,,Se ha fan'e wike fierder los fan mekoar wurke, mar hjoed reitsje de dissiplines mekoar wol.'' Ôfbrutsen Oeds Jongsma is bijzonder ingenomen met de ontwikkeling fan de toptalenten, maar is duidelijk niet tevreden over de muziekcultuur in de breedte. ,,Hjir yn de Simmer Fulkaan geane se foaral hiel goed de djipte yn, mar oer de brede muykkultuer haw ik krekt hiel grutte soarch. De polityk hat de lêste jierren safolle ôfbrutsen en op den duer is dat hiel skealik. De fiver wêrut krekt dy toppers komme, wurdt net mear byfuld en rekket hieltyd leger.'' Jongsma zag het ook van dichtbij misgaan. Het opgaan van de Meldij in de Lawei is geen goede keuze, vindt hij. ,,Dat de Meldij samar ferdwûn is, is echt skande. De nije koöperaasje fan dosinten is mislearre, foaral omdat der te min jild foar wie. Want de persoanen dy't de saken kördinearje soenen hienen der in deitaak oan, mar dat waard amper betelle. No sjochst ynienen wer allegear lytse myzykskoaltsjes ûntstean, mar it totaalplan, de grutte fisy ûntbrekt. En dat wie krekt it sterke punt fan de Meldij. Nee, dat hie noait wêze moatten.''