UPDATE: College in gesprek met PB over protest tegen gasboringen bij Nij Beets

UPDATE - : Het college van b en w Het college gaat volgende week met Plaatselijk Belang Nij Beets en een aantal verontruste burgers in gesprek. Het definitieve collegebesluit komt mede op basis van dat gesprek tot stand.

NIJ BEETS - Een actiegroep uit Nij Beets gaat dinsdagmiddag 6 september om drie uur bij het gemeentehuis in Beetsterzwaag protesteren tegen de proefboringen die Vermillion in de buurt van het dorp mag uitvoeren. De actiegroep heeft zich aangesloten bij de Werkgroep Laat Fryslân Niet Zakken. De actiegroep heeft voor het protest op dinsdag gekozen omdat Opsterland de raadsvergadering van die avond heeft geschrapt. ,,Dit zou de enige avond zijn geweest waarop de gemeenteraad, de inwoners van Nij Beets en actiegroepen zich zouden kunnen uitspreken voor of tegen de gaswinning bij hun dorp'' aldus woordvoerster Jolanda Geerling-van Overhagen van Laat Fryslân niet zakken. Hek De proefboring wordt door Vermillion Oil & Gas Netherlands B.V. uit Harlingen gedaan op een perceel aan de Ripen, ten oosten van de Domela Nieuwenhuisweg en ten westen van het dorp Nij Beets. Op het perceel komt een mijnbouwlocatie voor het uitvoeren van een zogenoemde exploratieboring, bestaande uit twee in het maaiveld verzonken betonnen boorkelders, twee betonnen boortorenfundaties en een hemelwaterput. Om de boorlocatie van in totaal 650 vierkante meter heen wordt een hek geplaatst. De installatie wordt geplaatst op 200 meter van het Koningsdiep (waarvoor flinke plannen bestaan om het voor recreatie en toerisme aantrekkelijker te maken) en tegen het nieuw aangelegde natuurcompensatiegebied Ald Djip aan. Tegen de proefboring is bezwaar gemaakt door een aantal Opsterlandse burgers en door Plaatselijk Belang Nij Beets. Volgens PB heersen in het dorp veel vragen en ongerustheden over dit onderwerp. In antwoord op de bezwaren meldt het Opsterlandse college dat ook de gemeente zelf niet voor gaswinning is op haar grondgebied. Geen voorstander ,,Het college deelt uw zorg over eventuele risico’s en de gevolgen van gaswinning. Wij zijn geen voorstander van gaswinning, tenzij aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Draagvlak is één van deze voorwaarden. Draagvlak kan bijvoorbeeld ontstaan als het dorp instemt met compensatie van de winnende maatschappij. Dit principe staat bekend als ‘nee, tenzij’ en wordt ook door de provincie Fryslân gehanteerd'', legt de gemeente uit. Volgens Opsterland is het nog lang niet zeker of er gas gewonnen gaat worden bij Nij Beets. Via de proefboring wil Vermillion uitzoeken of er überhaupt gas in de bodem zit. Er is echter een verschil tussen het winnen van gas en het doen van een proefboring. ,,Bij een proefboring worden geen grote hoeveelheden gas opgepompt en ontstaat er geen onherstelbare schade in het gebied of gevaarlijke situatie voor de bevolking. De proefboring gebeurt met een tijdelijke boorinstallatie die een paar weken blijft staan en dan weer wordt afgebroken'', aldus Opsterland aan de Nij Beetsters. Niet weigeren Voor het verrichten van de proefboring heeft het ministerie van Economische Zaken al een vergunning verleend. De aanvraag bij de gemeente Opsterland heeft alleen betrekking op het plaatsen van de boorinstallatie. Als de aanvraag van Vermillion binnen het bestemmingsplan past, kan de gemeente de vergunning in principe niet weigeren. Zolang de gemeente nog geen beslissing heeft genomen op de aanvraag kan er ook nog geen formeel bezwaar worden gemaakt. ,,Wij zijn ons terdege bewust dat een onderwerp als gaswinning snel tot maatschappelijke onrust kan leiden. Dat willen wij voorkomen. Het college heeft om die reden besloten om de definitieve gemeentelijke besluitvorming over het wel of niet toestaan van de proefboring met zes weken uit te stellen en over de zomervakantie heen te tillen. Uiterlijk 14 september zullen wij een besluit moeten nemen'', aldus Opsterland. Winstgevend Op basis van het resultaat van de proefboring zal Vermillion een afweging maken of het oppompen van gas bij Nij Beets winstgevend kan worden gemaakt. Een eventuele bijbehorende vergunning voor de feitelijke gaswinning moet Vermillion bij het ministerie van Economische Zaken aanvragen. De gemeente speelt bij zo’n eventuele vergunning een ondergeschikte rol. Het college is volgens de antwoordbrief aan Plaatselijk Belang bereid om samen met de bezwaarmakers een signaal naar het ministerie en Vermillion af te geven. ,,Dit zou wellicht via een brief kunnen, waarin we onze gezamenlijke zorg uiten over de veiligheid van burgers, de kwaliteit van de communicatie, schades en risico’s voor de natuur, landbouw, etc.'' De gemeente heeft Plaatselijk Belang uitgenodigd voor een gesprek over de verdere gang van zaken. Ludieke actie De actiegroep Laat Friesland Niet Zakken wil de gesprekken niet afwachten en gaat dinsdagmiddag in Beetsterzwaag protesteren via een korte, ludieke actie. ,,De plannen liggen niet ter inzage voor inwoners van Nij Beets, er kunnen geen zienswijzen worden ingediend en er kan (nog) geen bezwaar worden gemaakt, dat kan pas als er een besluit is genomen. B&W baseert zich op ‘binnenplans afwijken van het bestemmingsplan’. Daarbij is inspraak van burgers of het aanleveren van zienswijzen niet mogelijk. Ook kunnen belanghebbenden in dat geval geen beroep doen op planschade en komen zij niet in aanmerking voor vergoeding van waardedaling van hun grond en huizen'', stelt de actiegroep. De Gemeente geeft aan niet anders te kunnen dan de omgevingsvergunning te verstrekken. Dat is niet juist, zegt de actiegroep, want de gemeente gaat over de beslissing of zij het niet of wel goed vindt dat er van het bestemmingsplan wordt afgeweken. ,,Zij mag die toestemming verlenen, maar is er niet toe verplicht.'' Niet tijdelijk Ook de stelling dat het om proefgasboringen gaat, en dus om een tijdelijke situatie, is volgens de actievoerders niet juist. In de aanvraag staat, dat het om een permanent bouwwerk gaat en dat de activiteiten/ werkzaamheden niet van tijdelijke aard zullen zijn. Uit een kaart in de rapportage van Vermillion blijkt dat er een gasbel zit onder Nij Beets, die ook richting Aldeboarn loopt. ,,Het lijkt dus duidelijk dat Vermilion uit deze gasbel gas wil gaan winnen.''