Olievervuiling in jachthaven De Drait blijft een mysterie

DRACHTEN - Chiel Bolt van Jachtwerf Bolt klaagt al jaren over vervuiling van zijn kade, hellingbak en haventje door olie. Volgens Bolt komt het allemaal bij buurman Yachtcharter De Drait vandaan. Eigenaar Anne Bloemhof van De Drait noemt dat onmogelijk.

Chiel Bolt is er een beetje moedeloos van. Hij heeft al geklaagd bij de gemeente, bij Wetterskip Fryslân en bij de Fumo (Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing). Volgens Bolt is het zonneklaar waar de schuld ligt: ,,It komt by buorman De Drait wei. Dy hat 55 boaten yn de ferhier en de measte fersmoarging fynt plak op de wikseldagen. Allinnich, wy kinne it net bewize.'' Alle hevigheid De vervuiling duurt al jaren, stelt Bolt. Enkele jaren geleden, toen De Drait volgens hem een pompinstallatie verving na een lekkage, was het probleem een tijdlang minder, maar dit voorjaar is het in alle hevigheid teruggekeerd. ,,Wy ha daliks by Anne Bloemhof fan De Drait oan de belle lutsen, mar hy seit dat it net fan him komt.'' In april en mei heeft de ondernemer het probleem al aangekaart bij De Drait en bij It Wetterskip. Deze zomer meldde hij maar liefst zeventien keer een vervuiling bij de gemeente, Wetterskip en FUMO. ,,Wy ha mei foto's sjen litten hoe smoarrich as it hjir is. It is echt in gefaar foar de folkssûnens, foar minsken en bisten. It leit no hjir, mar it waait ek sa nei de Sanding en Smelle Ie ta, dêr't de minsken swimme. En mei in goeie wyn driuwt it sa de Drachtsterfeart yn. Ek de roeiklub en partikulierne hawwe it al melden.'' Lijntje Bolt voelt zich door de instanties aan het lijntje gehouden. Hij heeft van een vertegenwoordiger van de Fumo een drijvende oliekering gekregen, maar die ligt nu volgezogen op zijn bedrijfsterrein. ,,Ik ha frege wat ik der mei moast. Sy seinen: dy moatte jo nei Van Gansewinkel bringe, want it is chemysk ôffal. Dat soe my dus in pear hûndert euro kostje en dat ferpof ik.'' Ook het opruimen van de olieresten op het water of na het zinken in het baggerslib kan een dure kwestie worden, weet Bolt. ,,En net ien doart de ferantwurding te nimmen, want sy binne allegear benaud dat it harren jild kostje sil.'' Bolt heeft al gevraagd om een oliescherm aan te leggen naast de steigers van De Drait, zodat de vervuiling in elk geval niet zijn bedrijfsterrein kan bereiken. ,,De boaten dy't hjir lizze komme der ek ûnder en dat is net goed foar de klandyzje. Der is sels al in boat wer fuortgien doe't de skipper de rommel seach.'' College Een brief aan wethouder Marja Krans heeft nog niets opgeleverd, waarop Bolt een nieuwe brief aan het voltallige college heeft gestuurd. ,,Marja sei tsjin my dat sy machteleas stie. It begjint hieltyd mear op de Oven fan Harns te lykjen. Dêr komt ek mar gjin oplossing foar.'' Buurman Anne Bloemhof van Yachtcharter De Drait zegt dat de bewering van Bolt niet kan kloppen. ,,Dat it hjir weikomme soe is ûnmooglik. En wy ha der sels ek noait lêst fan, oars hie 'k ek wol oangifte dien.'' De enige oplossing is volgens Bolt dat de vervuiling op heterdaad wordt geconstateerd. ,,En dat liket net te kinnen, dus it bliuwt in mystearje.''