Gomarus krijgt nieuwbouw op plek oude ambachtsschool Wuiteweg

DRACHTEN - De gereformeerde scholengemeenschap Gomarus krijgt een nieuw onderkomen aan de Burgemeester Wuiteweg 55, op de plek van de voormalige ambachtsschool.

De gemeente Smallingerland geeft het schoolbestuur al vast een voorschot van vier ton voor de kosten die moeten worden gemaakt in de aanloopperiode. De gemeenteraad van Smallingerland heeft eerder al 4 miljoen euro gereserveerd voor nieuwbouw van het Gomarus College in 2018. Daarvan betaalt de school zelf 360.000 euro. Scheurvorming In gesprekken tussen gemeente en school is ondertussen al overeenstemming bereikt over de plaats van de nieuwbouw. Dat wordt in principe aan de Wuiteweg 55, de plek van de oude ambachtsschool. Die voormalige school verkeert in slechte staat. Bouwtechnisch is het pand niet meer geschikt voor gebruik: een van de zijmuren vertoont scheurvorming, de verdiepingsvloeren zijn van hout en isolatie is niet aanwezig. De laatste gebruiker van het pand was De Lawei, die er onderdak vond tijdens de nieuwbouw van de schouwburg. Hoewel de gemeente voorkeur heeft voor sloop en nieuwbouw, erkent het college dat het gebouw een bijzondere plek inneemt in het cultuur-historische leven van Drachten. ,,Hoewel het gebouw geen monumentale status heeft, is het voor sommigen een belangrijk landmark in Drachten. Dat betekent dat met de nodige voorzichtigheid met het gebouw en de locatie moet worden omgegaan'', schrijft het college in haar raadsvoorstel. Het beeld van de Wuiteweg moet recht worden gedaan, vinden gemeente en school. Ook de monumentale bomen op het voorterrein moeten te allen tijden worden beschermd. Andere plek Gemeente en Gomaruscollege hebben daarom afgesproken om een avond te organiseren voor omwonenden en andere belanghebbenden, zoals wijkraad de Bouwen en Smelne's Erfskip, om te praten over de toekomstige mogelijkheden. Mocht de gemeente op basis van die avond besluiten het complete gebouw te laten staan, dan moet voor Gomarus een andere plek worden gezocht. Het is ook mogelijk om alleen de bestaande voorgevel (uit de jaren vijftig) te laten staan en daarachter een compleet nieuwe school te bouwen, maar dit maakt de nieuwbouw wel duurder. Komt er wel algehele nieuwbouw, dan zal de nieuwe voorgevel iets naar achteren worden gebouwd, in aansluiting op de bouwlijn van de oorspronkelijke bebouwing uit het begin van de vorige eeuw. Volgens de gemeente biedt deze optie de beste mogelijkheden om de school op een goede manier te bouwen. Ook bij het ontwerp krijgen omwonenden en belanghebbenden inspraak. Gymnastiek De school betaalt zelf 360.000 euro mee aan de nieuwbouw, maar meer is ook mogelijk, stelt de gemeente. De sloopkosten zijn in elk geval voor de gemeente. De gemeente gaat er wel nog steeds vanuit dat Gomarus voor haar gymnastiekonderwijs gebruik blijft maken van de korfbalhal aan de Sportlaan, recht tegenover het huidige Gomarus. Het schoolbestuur vindt dat minder gewenst. In hun ogen is de afstand in de nieuwe situatie te groot, wat zal leiden tot uitval en verlies van onderwijstijd. De gemeente is het daar wel mee eens, maar heeft niet de nodige acht ton voor een aparte gymzaal bij de nieuwbouw. Bovendien zou dan ook de financiële bodem onder de korfbalhal wegvallen. Overigens is er op het terrein tussen Wuiteweg en Drift wel ruimte voor een gymzaal. ,,Als de ideeën en financiële mogelijkheden in de toekomst ruimer worden, dan kan altijd worden bijgebouwd'', stelt het college. Stroomversnelling De nieuwbouw van Gomarus brengt ook de bouwplannen voor De Parel in een stroomversnelling. De gemeente heeft gesprekken gevoerd met het bestuur van de gereformeerde basisschool, die nu nog is gevestigd aan de Langewyk in een verouderd gebouw. De school is pas in de jaren twintig aan de beurt voor nieuwbouw, maar het schoolbestuur wil een vervroeging van de nieuwbouw zelf wel voorschieten. De nieuwbouw van De Parel zou dan mooi op het terrein van Gomarus gebouwd kunnen worden. Beide scholen zien daarin goede mogelijkheden om gereformeerd basis- en voortgezet onderwijs beter op elkaar aan te laten sluiten. Als de Parel daar ook gebouwd wordt, dan is er wel een gymlokaal nodig. Dit lokaal zou dan voor een beperkt aantal uren beschikbaar kunnen worden gesteld aan Gomarus. Dit idee moet volgens de gemeente nog nader worden uitgewerkt. Ruil Het terrein tussen Wuiteweg en Drift is nu nog eigendom van de gemeente, maar zal worden overgenomen door de school. In ruil daarvoor krijgt de gemeente het terrein terug aan de Eikensingel waar het huidige Gomarus nu op gehuisvest is. Wat daarmee moet gebeuren moet nog verder worden uitgezocht.