Ruim 1,8 miljoen euro voor natuurinrichting Koningsdiep

BEETSTERZWAAG - De provincie en Wetterskip Fryslân trekken samen een bedrag van 1,8 miljoen euro uit voor natuurinrichting in drie natuurgebieden in het beekdal van het Koningsdiep/Ald Djip.

De gebieden Oude Bosch, Slotpleats en Hemrikkerscharren in het Koningsdiep (gebied rondom de beek Alddjip) worden opnieuw ingericht. De herinrichting biedt betere kansen voor de ontwikkeling van de natuur. De provincie Fryslân dacht samen met de gebiedscommissie Koningsdiep en mensen uit de streek na over de inrichting van de gebieden. Gedeputeerde Staten van Fryslân zijn akkoord met de drie inrichtingsplannen. De verwachting is dat de uitvoering in het najaar van 2017 start. Gedeputeerde Johannes Kramer: ,,De natuer yn dizze gebieten krijt wer nije kânsen troch de nije ynrjochting. Ek foar minsken wurden de natuergebieten oantrekliker. Der komt ûnder oare in kuierpaad yn de Oude Bosch en in útsichtpunt by de Hemrikkerscharren. Sa komt der in plus foar de natuer mar kinne ek de minsken mear fan dit gebiet genietsje.” Natuurinrichting In de Oude Bosch komt een grote poel (grote plas water). In poelen voelen amfibieën en libellen zoals de gevlekte glanslibel zich thuis. Er komt ook een moerasachtige zone bij de poel. Daar ontwikkelen dopheide en veenmossen zich goed. De omliggende graslanden kunnen zich ontwikkelen tot bloemrijke graslanden. Soorten als de Gevlekte Orchis profiteren van deze omgeving. De Slotpleats ontwikkelt zich ook als bloemrijk gebied. De drogere delen van het gebied vormen straks een geschikt leefgebied voor vlinders zoals de Bruine vuurvlinder. In de Hemrikkerscharren komt een nieuwe beekloop, de moerassige oeverzones bieden onder andere een geschikte leefomgeving voor de Waterspitsmuis. Koningsdiep Het belangrijkste doel binnen het landinrichtingsproject Koningsdiep is het inrichten van 500 hectare natuur binnen de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). De inrichting richt zich op de ontwikkeling van het beekdal rondom de beek Alddjip. Naast de inrichting van het beekdal richt de gebiedsontwikkeling zich ook op een betere waterkwaliteit. Ook moet de herinrichting de verdroging en verzuring in het natuurgebied verminderen. Financiering. De provincie Fryslân draagt ruim 1.526.000 euro bij. Wetterskip Fryslân draagt 364.000 euro bij aan inrichting van de Hemrikkerscharren.   Meer informatie over het project en de inrichting van deze gebieden is te vinden op www.fryslan.frl/koningsdiep.