Begroting Opsterland 2017: geen lastenverzwaring voor burgers

Drachten - Het college van b&w van de gemneente Opsterland meldt dat het 'een solide ontwerpbegroting 2017' heeft gemaakt 'die de basis van de Opsterlandse voorzieningen in stand laat'.

Opsterland is een financieel gezonde gemeente en heeft  dit jaar wederom een sluitende begroting. De begroting is ook duurzaam sluitend, doordat die de periode tot 2020 beslaat. De gemeenteraad houdt bij voldoende aanmeldingen op 24 oktober een inspraakavond en stelt de begroting op 7 november vast. Burgers denken mee over bezuinigingskeuzes Via www.begrotingswijzer.nl is aan burgers gevraagd waarop ze wel en niet willen bezuinigen. Het college heeft deze resultaten bij het maken van de ontwerp-begroting meegewogen. 759 burgers vulden de begrotingswijzer in en gaven daarmee richting aan door de raad te maken bezuinigingskeuzes. Geen lastenverzwaring De ontwerpbegroting 2017 is positief voor burgers omdat er geen lastenverzwaring wordt doorgevoerd. De tarieven voor gemeentelijke diensten worden net als in voorgaande jaren meer kostendekkend gemaakt. De tijdelijke tekorten op de begroting worden gedekt door de reserves te herschikken en in te zetten.