Begroting Smallingerland sluit positief, maar bezuiniging in sociaal domein blijft

DRACHTEN -  De financiële ruimte in de begroting van Smallingerland loopt op tot 2,8 miljoen euro in 2020. Deze ruimte moet echter wel afgezet worden tegen een bezuinigingstaakstelling binnen de decentralisaties sociaal domein van 4,6 miljoen euro.

Dat staat in het beleidsplan dat het college gisteren naar de gemeenteraad heeft gestuurd. Het positieve saldo staat in schril contrast met de verwachtingen in het afgelopen voorjaar: toen was er zicht op een structureel tekort van 7 miljoen euro. Daarbij stelde het college voor om 4 miljoen euro in het sociaal domein terug te verdienen. De gemeenteraad vindt dat het tekort in het sociaal domein in 2020 helemaal ingelopen moet zijn. De raad amendeerde het financieel perspectief in juni van dit jaar op dat punt. Dat betekent dat de opgave oploopt naar 5,6 miljoen euro in 2020. Eén miljoen daarvan is (in 2020) in dit beleidsplan verwerkt. De ambitie om op termijn volledig kostendekkend in het sociaal domein te opereren, geeft op papier een structurele ruimte van 1,7 miljoen euro. Daarnaast leveren andere ontwikkelingen ook een bijdrage aan het positieve saldo: - een positieve ontwikkeling in het Gemeentefonds (+ € 1,5 miljoen) - bijgestelde bijstandsbudgetten (+ € 1,2 miljoen) - herberekening van de effecten van de vernieuwing van het Besluit Begroting en Verantwoording waaronder de aanpassing van de rekenrente (+ € 1 miljoen) - aangepaste bedragen voor nieuw beleid (+ 0,8 miljoen) Uiteindelijk levert dat een structurele ruimte op van € 2,8 miljoen in 2020. Behoedzaam In dit beleidsplan is het tekort binnen de decentralisaties sociaal domein dus teruggebracht van 5,6 miljoen naar 4,6 miljoen euro in 2020. Als het niet lukt om de tekorten in het sociaal domein - binnen de randvoorwaarden die de raad stelt - volledig terug te dringen, verandert het positieve saldo van 2,8 miljoen euro in een nadeel van 1,8 miljoen. Het blijft dus noodzakelijk om behoedzaam te blijven, stelt het college. In het voorjaar was niet alleen sprake van een opgave in het sociaal domein maar ook van een bezuiniging in de resterende begroting van ruim 3 miljoen euro. Al met al constateert het college dat het op dit moment niet nodig is extra te bezuinigen. Het college bekijkt de wenselijkheid van een mogelijk terugvalpakket opnieuw bij het financiële perspectief voor 2018 en de jaren daarna. Nieuw zwembad De beschikbare ruimte van 2,8 miljoen euro wordt, naast de taakstelling in het sociaal domein, beïnvloed door de plannen voor een nieuw zwembad. In het perspectief is al gesproken over de scenario's in een basisvariant en een optimale variant (met topsportvoorzieningen). Het college heeft de ambitie de uitgebreide variant te realiseren. Daar zijn externe financieringsbronnen voor nodig. Daar is nog geen zekerheid over. Daarom zijn in dit beleidsplan alleen de structurele lasten voor een basisvariant opgenomen. Samen met de plannen voor de nieuwbouw van sporthal de Drait is daarvoor in totaal 142.000 euro structureel opgenomen in dit beleidsplan. Er is wetgeving in de maak dat de inzet van alfahulpen verbiedt. Dat kan de gemeente jaarlijks tot 1,2 miljoen euro structureel gaan kosten. Daar is nog geen rekening mee gehouden in dit beleidsplan omdat de wetgeving nog niet definitief is. Eenmalig zijn budgetten opgevoerd voor onder meer mondiaal beleid (vriendschapsband met Gobabis + 52.000 euro), het vervoer van leerlingen tijdens de nieuwbouwfase van sporthal de Drait (+ 150.000 euro) en het mogelijk maken van nieuwe plannen voor amateurkunst (+ 200.000 euro). Voor eenmalige uitgaven is naast de 20,8 miljoen euro voor het weerstandsvermogen nog een bedrag van 23,2 miljoen euro beschikbaar aan het einde van de planperiode in 2020. Lastendruk De lastendruk voor inwoners gaat trendmatig omhoog. De OZB en de afvalstoffenheffing gaan met 1,69 procent omhoog. De eerder voorziene extra stijging van de afvalstoffenheffing met 2,5 procent kan achterwege blijven. De rioolbelasting blijft nagenoeg gelijk: het tarief voor gebruikers gaat met 1 euro omhoog. Gemeenteraad De gemeenteraad geeft op 1 november de gelegenheid aan de inwoners van Smallingerland om te praten over de hoofdlijnen van het beleidsplan tijdens de Ronde Tafel. Aanmelden kan via rondetafel@smallingerland.nl of door contact op te nemen met de griffie. Aanmelden kan ook nog op de avond zelf, voorafgaand aan de vergadering. Op 8 november behandelt de gemeenteraad het beleidsplan in Het Debat. Belangstellenden kunnen hier het complete Beleidsplan 2017-2020 vinden