Volgend jaar nostalgisch feest voor gesloopte school De Drait

DRACHTEN - De basisschool aan de Hunze gaat deze week plat, maar het gebouw verdient een plaats in de geschiedenisboeken, vinden oud-leerkrachten en -leerlingen. Aan het eind van het schoolseizoen wordt daarom nog één keer de traditionele schoolkermis gehouden.

Initiatiefnemer Joop Hakze, die op de school werkte van 1981 tot 1998, waarvan de laatste zeven jaar als directeur, wil de sloop niet ongemerkt voorbij laten gaan. ,,It giet my net iens sasear om it gebou, mar skoalle De Drait wie wol in begryp. Dat ûnderwiiskonsept libbet noch altyd troch.'' Het gebouw staat volgens hem voor meer dan 45 jaar ontmoeting, ontdekking, ontwikkeling, ontspanning en onderwijs voor ruim 1700 jonge mensen en hun ouders, een hele wijk. Meander Openbare basisschool De Drait is al vele jaren geleden als obs De Meander opgegaan in de brede school de Drait, samen met pcbo De Voorde. Beide scholen maakten de laatste jaren nog gebruik van het leegstaande schoolgebouw om ruimtegebrek op te vangen. Daarnaast gebruikte ook kinderopvang Catalpa ruimte in het gebouw aan de Hunze. Bij het bekend worden van de sloopplannen vorige week bedacht Joop Hakze een sloopfeest, maar dat idee is inmiddels door de werkelijkheid ingehaald. ,,De saak leit al hielendal plat, dêrom binne de plannen feroare. Der binne al in hiel soad âld-learlingen by belutsen en wy sille der no ûnder it motto Goud van Oud in âlderwetsk feest fan meitsje. It wurdt in skoallekermis, sa't wy dy froeger ek al op skoalle fierden.'' Het moet echt een nostalgisch feest worden, met dezelfde spelletjes en versnaperingen als vroeger. Als datum is geprikt de zaterdagmorgen voor de laatste week van de zomervakantie: 15 juli 2017. Fergunnings Waar de kermis wordt gehouden is nog niet bekend. Mogelijk kan dat op de plaats waar de school stond. De gemeente is van plan om het terrein met gras in te zaaien en het voormalige schoolterrein bij het omringende groen te trekken. ,,Dat soe moai wêze, mar ik haw earder Samenloop voor Hoop organisearre, dat ik wit hoefolle fergunnings foar sa'n aktiviteit noadich binne'', zegt Hakze. Voor het feest hebben zich inmiddels al veel oud-leerlingen opgegeven.  Er is ook een speciale Facebookpagina opgericht: Saturday Drait Fever