Onderwijskoepels werken aan samenwerkingsscholen in dorpen Tytsjerksteradiel

EASTERMAR - De onderwijskoepels PCBO Tytsjerksteradiel en OPO Furore werken aan het stichten van samenwerkingsscholen in de dorpen Eastermar, Jistrum, Noardburgum en Tytsjerk. 

Evenals andere gemeenten in het Noorden is er in Tytsjerksteradiel sprake van vergrijzing. In de kleinere dorpen komen scholen dan ook in de problemen door een vermindering van het aantal leerlingen. Gemeente en besturen willen daar op een goede wijze op inspelen. Door middel van peilingen en rondetafelgesprekken in alle dorpen van de gemeente is duidelijk geworden hoe ouders, maar bijvoorbeeld ook dorpsbelangen, de toekomst van het onderwijs zien in hun dorp. In bijna alle dorpen vindt men het belangrijk dat er een kwalitatief goede onderwijsvoorziening blijft. In de kleinere dorpen realiseert men zich, dat dit in de toekomst alleen mogelijk is door een fusie tussen de beide scholen in een dorp. De besturen van OPO Furore en PCBO Tytsjerksteradiel hebben daarom besloten dat in de dorpen waar het voortbestaan van één of beide scholen een probleem wordt, één gefuseerde identiteitsrijke ontmoetingsschool gerealiseerd kan worden. Het betreft de dorpen Eastermar, Jistrum, Noardburgum en Tytsjerk. Daarmee sluiten de koepels aan op de ontwikkeling die de afgelopen jaren in de noordelijke helft van Smallingerland was te zien, waar scholen samengingen in Oudega, Opeinde, Rottevalle en Drachtstercompagnie. Belangrijk volgens de beide koepels is dat er plaatselijk voldoende draagvlak is om het traject van fusie in te gaan. Dat betekent, dat een fusietraject niet in alle dorpen tegelijk van start hoeft te gaan. Het voorstel van beide besturen ligt nu ter goedkeuring bij de verschillende gremia. In de noordelijke helft van Tytsjerksteradiel, de Trynwâlden, zal verder worden samengewerkt, maar is er nog geen sprake van fusie van scholen. De beide besturen hebben er alle vertrouwen in dat door deze samenwerking in een aantal dorpen een kwalitatief goede onderwijsvoorziening behouden kan blijven. Goed voor de leerling en het dorp.