Subsidie voor Deltaplan Frysk op CSG Liudger Burgum en Waskemeer

Drachten - CSG Liudger in Burgum ontvangt 90.000 euro van de provincie voor het Meertalig Voortgezet Onderwijs voor het schooljaar 2016/2017.

Het ECNO (Educatief Centrum Noord Oost) ontvangt 36.200 euro voor het netwerk van taalcoördinatoren, voor het jaar 2016. Beide projecten dragen bij aan het Deltaplan Frysk, een afspraak in het coalitieakkoord. Bij het Meertalig Voortgezet Onderwijs zijn zes scholen betrokken:
  1. CSG Liudger Burgum
  2. CSG Bogerman Wommels
  3. CSG Bogerman Koudum
  4. Mavo De Saad Damwoude
  5. CSG Liudger Waskemeer
  6. CSG Anna Maria van Schurman Franeker
De scholen versterken het taalonderwijs door vakken te geven in de voertalen Nederlands, Fries en Engels. Leerlijn meertaligheid CSG Liudger in Burgum is penningmeester en voorzitter van de stuurgroep Meertalig Voortgezet Onderwijs (MVO). Cedin en EP/Nuffic geven advies en begeleiding bij het project. Het MVO maakt samen met de tweetalige of Friestalige peuterspeelzalen en de drietalige basisscholen onderdeel uit van de doorgaande leerlijn meertaligheid. Netwerk taalcoördinatoren Taalcoördinatoren zijn op basisscholen verantwoordelijk voor het formuleren van het taalbeleid, bijvoorbeeld op het vlak van meertaligheid. ECNO verzorgt de opleiding, begeleiding en coördinatie van het netwerk. Het ECNO is verbonden aan het instituut Educatie en Communicatie van de NHL Hogeschool in Leeuwarden.