Zorg voor oudere buren De Wiekslag genomineerd voor Friese onderwijsprijs

DRACHTEN - Jenaplanschool De Wiekslag aan de Dwarswyk is met vijf andere Friese scholen genomineerd voor de Onderwijsprijs Fryslân 2017.

Voor de tweejaarlijkse Onderwijsprijs Fryslân zijn zes scholen genomineerd. De prijs is ingesteld om de creativiteit en inventiviteit in het onderwijs onder de aandacht te brengen. Gedeputeerde Sietske Poepjes reikt op 20 januari 2017 de prijs uit in het provinciehuis in Leeuwarden. Ouderen De Wiekslag is genomineerd voor de samenwerking met ZuidOostZorg en de rol van de school in de wijk De Wiken, vertelt directeur Mardineke Kuiper. Zo houdt de school jaarlijks een Wandel2daagse met de bewoners van het zorgcentrum en is er ook verder veel contact tussen de oudere buurtbewoners en de leerlingen. De kleuters doen eens per maand bewegingsspelletjes met de bewoners. ,,Mar se siede ek meiïnoar iten, de buorlju komme hjir te kofjedrinken en wy ha Sint Maarten en Sinterklaas wer mei harren fierd. De âldere wykbewenners wurde belutsen by alles wat der yn en om ús skoalle dien wurdt. Dat hâldt de âlderen skerp en ús bern leare der fan dat de wrâld grutter is as har eigen'', legt Kuiper uit. De school heeft verder ook regelmatig contact met de ondernemers van het winkelcentrum en het bestuur van de speeltuin en is ook lid van het wijkoverleg. ,,Wy steane as skoalle midden yn de wyk en yn'e wrâld.'' Het project werd in september nog geprezen door staatssecretaris Martin van Rijn, die tijdens een werkbezoek aan Drachten met eigen ogen kon zien hoe jong en oud samen aan tafel zaten. ,,Dat wie foar ús in hiele opstekker'', zegt Kuiper. Kânsen In de categorie basisonderwijs neemt De Wiekslag het op tegen SBO De Bolder in Franeker en OBS De Opslach in Wommels. Mardineke Kuiper heeft geen idee met welk project de andere scholen zijn genomineerd. ,,Ik kin dus ek net ynskatte hoe't ús kânsen lizze, ik wit allinnich dat wy in geweldich projekt ynstjoerd ha.'' De genomineerden in de categorie voortgezet onderwijs zijn Christelijk Gymnasium Beyers Naudé in Leeuwarden, OSG Piter Jelles in Leeuwarden en Piet Bakkerschool in Sneek. Wie uiteindelijk de prijs zal winnen wordt bepaald door een jury, die wordt gevormd door Jan Dijksma (directeur Marketing & Communicatie Friesland College en oud-onderwijsjournalist), Marja van der Meer (lid Provinciale Staten) en Maarten Pennewaard (onderwijsredacteur Leeuwarder Courant). De provinciale winnaars zijn automatisch genomineerd voor de Nationale Onderwijsprijs. Een landelijke jury bepaalt uiteindelijk wie de Nationale Onderwijsprijs in ontvangst mag nemen. De finale van de Nationale Onderwijsprijs vindt plaats op 29 maart 2017 in Rotterdam. De Nationale Onderwijsprijs is een initiatief van het Instituut voor Nationale Onderwijspromotie (INOP). De prijs werd voor het eerst uitgereikt in 1993. Meer informatie over de onderwijsprijs is te vinden op www.onderwijsprijs.nl