Veel vraag naar ontwikkelruimte Alde Feanen

EARNEWALD -  In delen van Natura 2000-gebied Alde Feanen is de beschikbare ontwikkelruimte van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) benut. Met name de agrarische ondernemers die nabij het gebied wonen hebben veel vergunningen aangevraagd en meldingen gedaan omdat zij wilden uitbreiden.

Daarbij moeten zij rekening houden met de uitstoot van extra stikstof. Na het aanvragen van een vergunning of het doen van een melding is duidelijk hoeveel stikstof ze mogen uitstoten met hun bedrijf. Stikstof zit bijvoorbeeld in mest. De boeren rond dit gebied en hun adviseurs zijn al op de hoogte gebracht. De technische maatregelen zijn bekend bij hen. De ruimte voor meldingen was vanaf 18 december 2015 niet meer beschikbaar. Bedrijven kunnen nog een vergunning krijgen als deze geen beroep doen op de ontwikkelruimte in delen van Alde Feanen waar deze volledig benut is. Dit kan, zolang er nog ruimte beschikbaar is in die stikstofgevoelige delen van Natura 2000-gebieden waarop zij effect hebben. Ook kunnen agrarische bedrijven maatregelen nemen in hun stal. Denk aan een emissiearme stalvloer in een boerderij. Dan wordt de mest direct afgevoerd en afgesloten. Zo komt er minder stikstof in de lucht. De ruimte in de Alde Feanen is voor de eerste drie jaar gedeeltelijk vol. Daarna wordt er weer drie jaar ontwikkelruimte vrijgesteld. De PAS trad op 1 juli 2015 in werking. Fryslân telt elf Natura 2000-gebieden die onder de PAS vallen. Binnen de PAS wordt in de gaten gehouden hoe hoog de neerslag van stikstof in een gebied is en dus ook hoeveel stikstof een bedrijf kan uitstoten. Boeren kunnen een melding doen of een vergunning aanvragen bij veranderingen op hun bedrijf waarbij stikstof uitgestoten wordt. Dit is afhankelijk van de hoeveelheid neerslag van stikstof dat veroorzaakt wordt door de activiteit, waarvoor toestemming wordt gevraagd. Is de neerslag boven een bepaalde waarde dan moet er een vergunning worden aangevraagd. Blijft de neerslag daaronder dan volstaat een melding.