'Maak doelstellingen Oostelijke Poort Friese Meren duidelijk'

Drachten - De Commissie m.e.r. adviseert om in het milieueffectrapport voor de gebiedsontwikkelingen Waterfront Drachten en Oudega aan het Water de doelstellingen duidelijk te maken, zodat de ontwikkelingen daaraan getoetst kunnen worden.

De onafhankelijke Commissie m.e.r. is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van milieueffectrapporten. Zij stelt voor ieder project een werkgroep samen van onafhankelijke deskundigen. De Commissie schrijft geen milieueffectrapporten, dat doet de initiatiefnemer. Het bevoegd gezag - in dit geval de gemeenteraad van Smallingerland - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl. Het plan De gemeente Smallingerland wil ontwikkelingen in en rond de plaatsen Drachten en Oudega mogelijk maken, vooral om watersport en recreatie te stimuleren. Het project Oudega aan het Water bestaat vooral uit de aanleg van een nieuw meer voor de watersport. Het project Waterfront Drachten richt zich op de zichtbaarheid en bereikbaarheid van Drachten via het water. Hiervoor is een aantal afgravingen nodig. Voordat de gemeente besluit over de gebiedsontwikkelingen worden de milieueffecten in beeld gebracht in een milieueffectrapport. De uitgangspunten voor het onderzoek zijn opgenomen in een notitie reikwijdte en detailniveau. De gemeente Smallingerland heeft de Commissie m.e.r. om advies gevraagd over de inhoud van het milieueffectrapport. Het advies De projecten bestaan uit verschillende onderdelen, waarmee veel verschillende doelen bereikt kunnen worden. De Commissie adviseert om in het rapport zo duidelijk mogelijk aan te geven welke doelen behaald moeten worden. Op basis daarvan kunnen de ingrepen in het gebied, bijvoorbeeld de afgravingen, peilwijzigingen en aanleg van recreatievoorzieningen goed worden onderbouwd. Ook is dit belangrijk om verschillende oplossingsrichtingen of varianten met elkaar te kunnen vergelijken. De Commissie adviseert verder om in het rapport de effecten op bodem, water, landschappelijke en archeologische waarden, en beschermde natuur te beschrijven. Vooral de effecten op het natuurgebied De Alde Faenen zijn van belang.