Fryslân Hartveilig onderzoekt of Smallingerland 1% en 6 minuten haalt

DRACHTEN - Het college trekt een bedrag van 2500 euro uit voor een onderzoek naar het 'Hartveilig' maken van de gemeente. Het onderzoek moet duidelijkheid geven over de huidige situatie.

Fryslân Hartveilig zet zich in voor een hartveilig Fryslân. Dit betekent dat iedereen in Friesland met een hartstilstand zo snel en goed mogelijk geholpen kan worden. De norm hiervoor is dat er binnen 6 minuten een AED en hulpverleners aanwezig zijn, die de persoon kunnen reanimeren. Dan is er namelijk nog een overlevingskans van 40 procent. Enkele feiten:
  • Jaarlijks krijgt 1 op de 1000 Nederlanders een hartstilstand;
  • Omgerekend naar Fryslân zijn dat 12 slachtoffer per week;
  • Van de hartstilstanden vindt 80 procent plaats in de huiselijke omgeving;
  • Elke minuut zonder reanimatie daalt de overlevingskans met 10 procent;
  • Na 6 minuten treedt er blijvende hersenschade op;
  • De aanrijdtijd van de professionele hulpdiensten is vaak langer dan 6 minuten.
Op dit moment is niet bekend hoe het staat met de hartveiligheid van Smallingerland. Fryslân Hartveilig heeft de gemeente aangeboden er voor te zorgen dat de 6-minuten-norm kan worden behaald en behouden. De organisatie zal dan eerst uitzoeken waar en hoeveel inzet nodig is om de gemeente aan de norm te laten voldoen. Op basis van de uitkomsten van die analyse kan de gemeente besluiten om al-dan-niet verdere stappen te ondernemen. De eerste analyse kost 2500 euro. Als daarna wordt besloten om samen verder te gaan, betaalt de gemeente jaarlijks 15 cent per inwoner. Dat komt bij een tweejarig traject uit op een totaalbedrag van 16.500 euro, maar daar gaan de kosten van de analyse dan weer van af. 1 procentsnorm De Nederlandse Hartstichting hanteert de 1 procentsnorm, wat betekent dat er per 100 inwoners 1 reanimatie-burgerhulpverlener moet zijn. Uit een snelle analyse van Fryslân Hartveilig blijkt dat Smallingerland die norm niet haalt. Volgens de analyse is in een aantal dorpen/wijken geen Automatische Externe Defibrillator (AED) aanwezig, of niet 24/7 beschikbaar. Bij een AED-project in 2008, naar aanleiding van een burgerinitiatief, hebben alle dorpen een AED ontvangen. Ook zijn per AED tien personen in de gelegenheid gesteld om voor het gebruik hiervan een opleiding te volgen. Met een afbouwconstructie heeft de gemeente vervolgens de financiële verantwoordelijkheid voor de AED overgedragen aan de dorpen. Uit de vragen die de gemeente er nog altijd over krijgt blijkt volgens het college dat de informatie en verantwoordelijkheid over AED's bij bewoners nog niet duidelijk is, maar ook bij de gemeente zelf is op dit moment geen overzicht waar allemaal AED's hangen en hoeveel burgerhulpverleners er zijn. Het college vermoedt dat dat er meer zijn dan er nu geregistreerd staan. Mensenlevens In 2008 heeft het college besloten om naast het AED-project in de dorpen geen andere initiatieven te ondersteunen met betrekking tot het plaatsen van AED's of het volgen van cursussen voor bediening ervan. Het is ook niet een wettelijke taak van de gemeente, maar toch kiest het college er nu voor om Hartveilig Fryslân in de arm te nemen. ,,Vanuit het oogpunt van preventief gezondheidsbeleid kan het hartveilig maken van de gemeente wel als een opgave worden gezien. Immers door dekkend, goed functionerend en toegankelijk netwerk van AED's en hulpverleners te hebben, kunnen er mensenlevens worden gered en kan blijvende schade worden beperkt'', aldus het college.