Ombudsman tikt Smallingerland hard op de vingers: 'onbehoorlijk en onbetrouwbaar'

DRACHTEN - Het gedrag van de gemeente Smallingerland tegen Rudolf van der Berg is niet behoorlijk en in strijd met de vereiste betrouwbaarheid. Die harde conclusie trekt de Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen.

De Nationale Ombudsman geeft zijn strenge oordeel in een rapport over de kwestie die door Van der Berg aan hem is voorgelegd. De uitspraak in het rapport is bijzonder: Van de 38.000 klachten die de Ombudsman jaarlijks te behandelen krijgt, wordt van slechts zo'n 200 een rapport opgemaakt.

Fietsbrug

De kwestie waarover Van der Berg klaagde gaat over de in-/uitgang aan de Raai naar het Leerpark. Via die fietsbrug gaan dagelijks veel leerlingen naar Liudger, Friese Poort en het Sportcentrum. Het zorgt voor veel verkeer en overlast aan de Raai en de woonwijk daarachter. Van der Berg woont recht tegenover de nieuwe toegangsweg aan de Steenkerk en heeft een stoffeerderij aan de Raaizijde. Het probleem van de inrit is dat die nieuwe toegang er eerst helemaal niet zou komen. Zowel gemeente Smallingerland als de scholen vonden het namelijk ongewenst dat de leerlingen aan de Raai het schoolterrein zouden kunnen betreden en verlaten. Op een vraag van Van der Berg over de plannen antwoordde een ambtenaar van de gemeente hem zes jaar geleden dan ook dat het niet de bedoeling was dat er een toegang zou komen. Mochten de plannen veranderen, dan zou hij daartegen bezwaar kunnen maken. Die afspraak kreeg hij later bevestigd in een brief van het college van burgemeester en wethouders.

Heerlijk rustig

,,Op basis fan dy ôfspraak ha wy besluten om hjir wenjen te bliuwen. Myn frou en ik ha beide problemen mei de sûnens en dêrom ha wy it hûs oanpast'', legt Rudolf van der Berg uit. Het werd een paar jaar heerlijk rustig aan de Raai en Van der Berg bemoeide zich niet met de plannen, tot er tweeënhalf jaar geleden een nooduitgang aan de Raai kwam, in verband met de herinrichting van het binnenterrein. Van der Berg accepteerde de tijdelijke overlast, tot plotseling bleek dat er wel een permanente uitgang zou komen. Daarover was besloten zonder hem in te lichten. Zijn bezwaar  werd door de gemeente Smallingerland ongegrond verklaard, omdat voor de verandering van de plannen geen wijziging van het bestemmingsplan nodig was.  ,,Se hienen wol de buert ynformeard, mar ik wie dêr net foar frege want ik haw in oare postkoade, seinen se. Dan nimme se dy dochs net mear searieus?'' stelt Van der Berg.  Een misverstand, noemde Smallingerland dat tegenover de Ombudsman, die voor het onderzoek naar de kwestie ook met medewerkers van de gemeente sprak.

Verdedigbaar

De kwestie overziend komt de Ombudsman tot de conclusie dat de gemeente Smallingerland niet de toezeggingen aan Van der Berg is nagekomen. Ook al bevat de brief juridisch gezien geen onherroepelijke toezeggingen, toch mocht Van der Berg verwachten dat de gemeente er naar zou handelen. De Ombudsman noemt het reëel en verdedigbaar dat de gemeente tot andere inzichten is gekomen, maar hierover had Smallingerland persoonlijk contact met Van der Berg behoren op te nemen. ,,Met verzoeker had dan besproken moeten worden wat de gewijzigde plannen voor hem zouden betekenen. Dit heeft de gemeente nagelaten'', aldus het rapport. Vanuit Van der Berg gezien heeft de gemeente niet gedaan wat ze had gezegd. Het feit dat de gemeente daarover geen contact met hem heeft opgenomen noemt de Ombudsman onbehoorlijk. De klacht van Van der Berg over de gedragingen van de gemeente is dan ook gegrond, concludeert de Ombudsman, wegens strijd met het vereiste van betrouwbaarheid.

Contact houden

De Ombudsman adviseert de gemeente om contact te blijven houden met Van der Berg en andere omwonenden die overlast ervaren. Verder benadrukt de Ombudsman dat de gemeente de klachten serieus dient te nemen, goed te inventariseren wat het probleem is en de burger te informeren over wat de gemeente wel en niet kan bijdragen aan een oplossing. Verder raadt de Ombudsman de gemeente aan om aandacht te besteden aan het herstel van het vertrouwen bij Van der Berg. ,,De Nationale Ombudsman beveelt de gemeente aan om na te gaan wat verzoeker hiervoor nodig heeft'', aldus het rapport.

Schadeloos

Van der Berg is duidelijk: ,,Ik ha hjir swart op wyt dat dy yngong der net komme sil, dus sy kinne him wer slute. It argumint foar de ynrit wie dat de buert dan by it Leerpark belutsen wurde kin, mar de ienige dy't der gebrûk fan meitsje binne minsken dy't de hûn der útlitte. En dat wolle se no krekt net ha.'' Blijft de inrit open, dan wil Van der Berg niet langer tegenover de school blijven wonen, want hij is het lawaai en de ergernis zat. Hij verwacht dan wel dat de gemeente hem schadeloos stelt. ,,Ik ha al hertklachten, ik hâld it hjir sa net langer fol. Sy ha my al foarsteld om Planskea oan te freegjen, mar dat doch ik net. Dan krijst mar in skijntsje, in persintaazje fan de waardedaling fan it hûs. Ik ha dy brief fan de gemeente en no it rapport fan de Ombudsman dy't my gelyk jout, de gemeente kin him no nergens mear achter ferskûlje.'' Lees ook: Bewoners van De Raai zijn verkeersoverlast van de scholen op het Leerpark zat

Reactie van de gemeente:

Reactie van de gemeente Smallingerland op gegronde klacht van de heer Van der Berg bij De Nationale Ombudsman De gemeente Smallingerland neemt de aanbeveling van de Nationale Ombudsman over. Wij zullen contact opnemen met de heer Van der Berg en met hem bespreken wat hij nodig heeft om het vertrouwen te herstellen. Wij begrijpen dat de Nationale Ombudsman oordeelt dat de gemeente onvoldoende vanuit het perspectief van de heer Van der Berg heeft gehandeld. We waren met de heer Van der Berg in gesprek over de plannen voor de omgeving van het Leerpark. De gemeente deed in zijn ogen toezeggingen. Het contact werd niet opnieuw gelegd toen de plannen wijzigden en (in tegenstelling tot het eerdere idee) het gebied ook aan de zijde van de Raai zou worden ontsloten. Dat contact had er op dát moment wel moeten zijn. De gemeente is niet attent en alert genoeg geweest om daarover tijdig contact te hebben met de heer Van den Berg.

Zo heeft kunnen ontstaan dat de heer Van den Berg zich niet serieus genomen voelt. Dat betreurt de gemeente. Niettemin heeft de gemeente daarna diverse malen contact gehad met de heer Van der Berg. Het ging er daarbij om de situatie op basis van monitoring op de toen afgesproken onderwerpen verkeeronveiligheid en parkeerdruk nader te bekijken. De uitkomst daarvan was dat die overlast er niet overmatig is. De Nationale Ombudsman geeft aan dat het reëel en verdedigbaar van de gemeente is dat de verwachtingen van de klager (over de afsluiting van het gebied voor het langzaam verkeer aan de Raaizijde) niet alsnog kunnen worden gehonoreerd. Het gaat in dit vraagstuk dus over hoe de gemeente handelt in het contact met haar inwoners. Dat is hier niet goed gegaan. Daarom gaat het eerstvolgende contact met de heer Van der Berg over de vraag wat hij nodig heeft om het vertrouwen te herstellen. Dat contact leggen wij op korte termijn.