Samenwerking gemeenten in Caparis neemt onverwachte wending

Drachten -  De groenmedewerkers van Caparis krijgen per 1 april een arbeidsovereenkomst op basis van de CAO Sociale Werkvoorziening aangeboden door de gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf, Achtkarspelen en Leeuwarden.

Voor de betrokken medewerkers betekent dit dat ze tegen dezelfde arbeidsvoorwaarden een nieuwe werkgever krijgen. 'Eenzijdig besluit'  De gemeenten Tytsjerksteradiel, Smallingerland, Opsterland en Heerenveen zijn overvallen door wat zij noemen een eenzijdig besluit dat Leeuwarden, Achtkarspelen en Oost-en Weststellingwerf hebben genomen over Caparis. ,,Dit besluit houdt in dat de SW medewerkers worden gevraagd per direct ontslag te nemen bij Caparis en met ingang van 1 april 2017 in dienst te treden bij deze gemeenten", aldus deze vier gemeenten.

 De colleges van burgemeester en wethouders van Ooststellingwerf, Weststellingwerf, Achtkarspelen en Leeuwarden zeggen hiertoe te hebben besloten in het kader van de afgesproken herstructurering van Caparis. ,,De herstructurering is ingezet vanwege het feit dat vanaf 1 januari 2015 met de komst van de Participatiewet geen nieuwe mensen meer worden toegelaten tot de sociale werkvoorziening."

Maar de andere vier gemeenten vinden dat zij zich niet aan de afspraak houden. ,,We hadden met alle acht gemeenten een afspraak om eerst een concrete businesscase uit te werken voor het overnemen van het openbaar groenonderhoud en de daarbij betrokken SW medewerkers van de gemeenten Leeuwarden, Weststellingwerf, Ooststellingwerf en Achtkarspelen. De besluitvorming over dit onderwerp zou zorgvuldig plaatsvinden, nadat de financiële en juridische gevolgen van deze businesscase grondig zijn uitgezocht en de Ondernemingsraad (OR) zijn advies heeft kunnen uitbrengen."

Participatiewet

De Stellingwerven, Achtkarspelen en Leeuwarden beroepen zich op de Participatiewet: ,,De door de Tweede Kamer vastgestelde Participatiewet heeft als doel meer mensen met een arbeidsbeperking aan een reguliere-, betaalde baan te helpen. De vier gemeenten handelen met dit besluit in de geest van die wet, door als werkgever mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen."

Maar Tytsjerksteradiel, Smallingerland, Opsterland en Heerenveen hekelen het besluit. ,,Met dit besluit van de vier uittredende gemeenten wordt bovenstaand proces doorkruist zonder voorafgaand overleg."