Nieuwe statushouders in Opsterland meteen aan de slag

Drachten - Gemeente Opsterland heeft te maken met een stijging van het aantal statushouders. Na overleg met diverse partijen is geconcludeerd dat de manier waarop de statushouders worden ondersteund in de participatie en het vinden van werk actief moet worden ondersteund.

Om deze reden is er een activeringsplan voor nieuwkomers opgesteld. Doel Het doel van het activeringsplan is om nieuwkomers juist vanaf het begin te activeren. De nadruk ligt hierbij op het leren spreken van de Nederlandse taal omdat dit van grote invloed is op de mogelijkheden om te participeren en zelfstandig in het levensonderhoud te voorzien. Naast het regelen van een uitkering wordt er ingezet om zo snel mogelijk duidelijk te krijgen wat de nieuwkomer wil en kan. Daarnaast worden er werkafspraken gemaakt over de bemiddeling van de nieuwkomer naar (vrijwilligers-) werk of activiteiten die met taalbevordering te maken hebben. Een vorm van vrijwilligerswerk die heel succesvol is voor de nieuwkomer is het spelen van een rol in de maatschappelijke begeleiding van andere nieuwkomers, het wegwijs maken van iemand die hier net is of het fungeren als tolk. Zelf nadenken Wietze Kooistra: ,,Met dit activeringsplan willen we een eerste aanzet geven tot een andere werkwijze. Het is een werkwijze die niet op voorhand is vastgelijmd maar die gaandeweg wordt ontwikkeld. De nieuwkomer wordt uitgedaagd om zelf na te denken over de manier waarop hij zijn of haar leven wil vormgeven. We laten hiermee de oude werkwijze los waarbij eerst de inburgering wordt afgerond en daarna pas de activering wordt opgepakt.”