Extra subsidie voor amateurkunst en cultuur in Smallingerland

Drachten - De gemeenteraad van Smallingerland besloot vorig jaar bij de vaststelling van de nieuwe cultuurnota 200.000 euro extra subsidie te reserveren voor amateurkunst en cultuur. Vorig week stelde het college de bijbehorende beleidsregels vast. Vanaf nu kan er subsidie worden aangevraagd.

Aanjaaggeld Aanleiding voor de extra subsidie was een amendement van de ChristenUnie om voor zowel dit jaar als volgend jaar 100.000 euro beschikbaar te stellen. De raad stemde hiermee in omdat doet blijken dat het financieel kader van de cultuurnota 'Libje mei Kultuer, leven met cultuur' onvoldoende ruimte biedt voor nieuwe plannen. Vanuit de mienskip worden veel waardevolle ideeën aangedragen, voor de uitvoer is op dit moment te weinig geld. De 200.000 euro is een eenmalige extra subsidie naast de bestaande subsidieregeling en bedoeld als aanjaaggeld. In aanmerking komen tijdelijke activiteiten met zoveel mogelijk een blijvende impact. De plannen moeten nieuw of vernieuwend zijn of aanvullend op huidige activiteiten. Subsidie aanvragen Nu de beleidsregels zijn vastgesteld kunnen subsidieaanvragen worden ingediend. Subsidie aanvragen kan namens een groep (min. 5 pers.), vereniging of stichting. De te organiseren activiteit moet in het kader van amateurkunst of cultuur plaatsvinden in de gemeente en bijdragen aan ambities uit de cultuurnota. De maximale subsidie bedraagt 50% van de gemaakte kosten met een maximum van 15.000 euro. Initiatiefnemers kunnen een aanvraag indienen bij het college van B&W. Alle criteria zijn te vinden op www.smallingerland.nl. Bijeenkomst Mevrouw Hoekstra, beleidsambtenaar cultuur, geeft een toelichting op de subsidieregeling op 30 maart tijdens de bijeenkomst voor amateurkunstenaars in De Lawei. Meer info hierover op www.keunstwurk.nl.