Geen stikstofneerslag meer mogelijk in Bakkeveense Duinen

BAKKEVEEN -  In Natura 2000-gebied Bakkeveense Duinen is de beschikbare ontwikkelruimte van de PAS (Programmatische Aanpak Stikstof) benut. Dat betekent dat agrarische bedrijven niet meer kunnen uitbreiden, als dat zou leiden tot meer stikstofneerslag.

Met name de agrarische ondernemers die nabij het gebied wonen hebben veel vergunningen aangevraagd en meldingen gedaan omdat zij wilden uitbreiden. Bij uitbreidingen moeten zij rekening houden met de uitstoot van extra stikstof. Na het aanvragen van een vergunning of het doen van een melding is duidelijk hoeveel stikstof ze mogen uitstoten met hun bedrijf. Stikstof zit bijvoorbeeld in mest. Om te zorgen dat hun bedrijf niet over de norm heen gaat kunnen de bedrijven nabij de Bakkeveense Duinen maatregelen nemen in hun stal. Bij een emissiearme stalvloer in een boerderij wordt bijvoorbeeld de mest direct afgevoerd en afgesloten. Zo komt er minder stikstof in de lucht. Verruigen De neerslag van stikstof heeft negatieve effecten op natuur. Stikstof kan bijvoorbeeld leiden tot het verruigen van blauwgrasland, waardoor veel ongewenste plantensoorten gaan groeien/zich vestigen. Door deze soorten kunnen belangrijke planten in een gebied zich niet meer goed ontwikkelen. Op die manier dalen de natuurwaarden van een gebied. Om dit te voorkomen is het niet meer mogelijk (zoals eerder ook al voor de Alde Feanen kenbaar is gemaakt) een vergunning te krijgen voor nieuwe uitbreidingen die kunnen leiden tot stikstofneerslag in de stikstofgevoelige natuurgebieden. Dit geldt zelfs wanneer de nieuwe activiteit bijna geen toename betekent van de stikstofneerslag. PAS De PAS trad op 1 juli 2015 in werking. Fryslân telt elf Natura 2000-gebieden die onder de PAS vallen. Binnen de PAS wordt in de gaten gehouden hoe hoog de neerslag van stikstof in een gebied is en dus ook hoeveel stikstof een bedrijf kan uitstoten. Bedrijven kunnen een melding doen of een vergunning aanvragen bij veranderingen op hun bedrijfsvoering waarbij stikstof uitgestoten wordt. Is de neerslag boven een bepaalde waarde dan moet er een vergunning worden aangevraagd. Blijft de neerslag daaronder dan volstaat een melding.